HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 8

JPEG (Deze pagina), 650.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

{ l
l
‘ E
l
, lê
t 6 {
ïïschrijft de vernielzuchtlalsz ,,een vreemde, van bui-
n aangebrachte trek, een eigenschap, door gewoonte en éj
ft omgang aangenomen? _
,,De ouders leeren d'e kinderen het slaan en ’t lachen,
als zü, iemand bezeeren of een’ ander een ongeluk zien {
overkomen; het voorbeeld van de groote menigte- om hen i
heen versterkt hen nog hierin. Het geschiedenisonderwüs ‘
omvat niets dan eene aaneenschakeling van vechten en
e· doodslaan en de eer en roem, die den overwinnaars worden
geschonken (die voor ’t meerendeel slechts de groote slach­
ters zijn van ’t menschdom), leiden de jeugd verder in de {
verkeerde richting/’
Dit Beroep wordt gedaan op onderwüzers van elken rang, {
in de hoop, hen tot de· erkentenis te brengen, dat een `
· goede behandeling van dieren een noodzakelijk onderdeel '
is van alle ,,Zedelijke opvoeding" die met recht aanspraak
kan maken op dezen naam. _
Dat er groote, ernstige bezwaren gevonden worden op
. den weg van deze hervorming tot humaniteit ; dat de voor-
uitgang alleen langzaam, met beleid, en middellijk kan be-
vorderd worden, zal wel door allen, die iets weten van de ¤
behoudzucht bü leermethoden, worden toegestemd. Eene
E school is in veel opzichten een mikrokosmos ­- een ver-
kleind beeld van de groote wereld daaromheen -­ en het is c
moeilük of onmogelijk, zelfs voor den vrijzinnigsten onder-
wijzer, om met goed gevolg steeds te breken met het voor~ {
beeld (in zoovele gevallen een slecht voorbeeld!) dat de bui-
'?’
ll Indien op de scholen in ’t bizonder op de rechten der dieren en den
plicht der rechtvaardigheid en liefde tegenover hen gewezen werd, ¢
`: zou de Ned. Kinderbond overbodig zijn. Nu is ng met de Zondagschool
ïl ’t eenige middel, waardoor de kinderen tenminste niet geheel buiten
dit beginsel worden opgevoed, een beginsel van ’t grootste belang voor Q
{:{{ hun zedelijke vorming.
j
ïj nl