HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 7

JPEG (Deze pagina), 617.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

. _ _Y_..,.,..,..,.. j Y _ *2 i", . 1" ’Ci'T"`?’ "" A Z¤ï)` T _ .i ‘ ' Y W. A`

j 5
is het aankweeken van natuurlüke, goede neigingen, van
gj de levende kiemen der gedachte en niet van de opper=
j vlakkigheid, die zich tevreden stelt. met het aannemen
i van overgeleverde, droge formules. Laten zn, die opvoed-
i kunde en litteratuur beschouwen als studiën, die beoe-
fend kunnen worden buiten die beschaving des harten.
om, zich te binnen brengen wat gezegd werd van John
Brown, den grooten held van de afschaaïing der slavernü
in Amerika: ,,Dat= was zij n beschaving en niet de studie
__ der grammatica. Hü zou een Grieksoh accent op een
verkeerde- lettergreep laten staan en een gevallen mensch
oprichten?
c willen hiermede den docenten aan gymnasia niet
jj het bedrüven van zoo’n vreeselüke misdaad aanbevelen, als
i fouten laten maken met Grieksche accenten! Maar wg
dringen erop aan, dat het ophelpen van menschen en die-
j ren beschouwd worde, als een plicht van veel grooter be-
teekenis, dan er tot nu toe aan is gehecht. Het is verwen- ·
A derlük, dat onze paedagogische autoriteiten zoo geheel en
al den wüzen raad van Locke, in zijn beroemde verhande-
*· ling over opvoeding, veronachtzamen:
,,Hiertegen (een. neiging tot wreedheid in kinderen) moet
gewaakt. worden en indien zij eenigen aanleg tot wreedheid
I hebben, moet hun het tegenovergestelde geleerd worden.
j j Want· de gewoonten van dieren kwellen en dooden zal
i langzamerhand hun hart verharden ook tegenover men- -
L schen ; en zij, die vermaak scheppen in het lüden en de
{lj vernietiging van lagere wezens, zullen evenmin mede-lijdend
ll en welwillend zgn tegenover huns gelüken. Kinderen moes-
ji ten van den beginne af aan opgevoed worden in een af-
A schuw van het dooden of martelen van elk levend wezen/’
_ In een andere merkwaardige passage van ’t zelfde werk
lu