HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 6

JPEG (Deze pagina), 661.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

4
is en dat wreedheid tegenover dieren op den langen duur
niet af te scheiden is van wreedheid tegenover menschen, g)
schünen, met eene soort van kalme onverschilligheid of
berusting, onze onderwijzers in hunne leerlingen eene nei-
ging als axioma te hebbe·n aangenomen, die met alle kracht l
moestl worden bestreden en getemperd. ,,Jongens zün
wreed", zeggen zij en gaan voort, hunne plichten t. o. van
deze ondeugd in ’t bizonder waar te nemen op eene wijze,
die George Eliot als ,,totale verwaarlooz­ing" van de opvoe-
ding door den onderwüzer bestempelde. Maar wij hebben __
geen ’t minste recht; de stelling aan te nemen dat ,,jon-
gens wreed zijn". Natuurlijk zijn zij wreed, zoolang hun E
door hun ouders overal dit voorbeeld wordt gegeven en P
zoolang zü, die verantwoordelijk zün voor hun zedelük en pj
godsdienstig welzijn, zich er neerleggen, hen zonder l
leiding te laten in een der gewichtigste onderwerpen op
ethisch gebied. Het is niet minder dan een schande, dat 1
, opvoeders, die den kinderen wèl eene betwistbare theolo-
gie zouden willen opdringen, in ’t geheel geen maatregelen A
nemen tot het verbreiden van de grootste en eenvoudigste
voorschriften der humaniteit. -­
Op dit punt zijn de voornaamste inrichtingen voor lager,
middelbaar en hooger onderwijs te laken, omdat hier de
middelen en gelegenheid overvloedig voorhanden zijn. Het I
is noodig, een scherpe grens te trekken tusschen ,,huma- {
nisme", het vernis, door goede manieren, vrucht van ge- ]
leerdheid en beschaving, aangebracht, en zeer in aanzien in L
hooge kringen ; en ,,l1l11112l11llZ·G·li3”, een dieper gevoel, voort- ‘»`
komend uit de verteederende beschaving des harten. Er jl
g is, naar wij gelooven, geen tegenstrüdigheid tusschen be- j,
lêi schaving en natuurlükheid, tusschen humanisme en hu- ‘
maniteit (beide wèl begrepen) ; maar een eerste vereischte
»..
á ui

W