HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 5

JPEG (Deze pagina), 501.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

ïl
HET AANKWEEKEN VAN HUMANITEIT DE
HOOFDVEREISCHTE IN DE OPVOEDING.
‘* Onder de besten, grootsten hier,
1 Ofschoon de kleinst' in eigen oog,
Eer ik den mensch en acht hem hoog,
Die in het drukke stadsgewoel,
·, ' Niet schamend zich voor zijn gevoel,
E De vriend is van 't verlaten dier.
ïi ,,Menschen, weest menschelük! Dat is uw eerste plicht.
Welke wijsheid is er voor U buiten de menschelijkheid ?" ‘
#" Het zou goed zün, indien; dit schoone voorschrift van
j Rousseau in gulden letteren kon worden gegrift op de· mu-
...,;t ren van elk schoollokaal en iedere collegekamer. Men zou
veronderstellen dat allen, die belast zün met de opvoe-
ding der jeugd, de ijdelheid van louter boekengeleerdheid,
l zonder de diepere begrippen van menschelijkheid, inzagen _;
maar helaas! van hoeveel scholen kan het in waarheid
i worden getuigd, dat de plicht der liefde tot dieren of zelfs
j tot menschen ook maar eenigermate de volmaaktheid ­
.· nabijkomende wordt onderwezen?
ja Meestal, vreezen wij, wordt het eenvoudig in ’t geheel
jj niet onderwezen en neemt het middellük no eh onmid-
I dlellük eenen plaats in den ,,rooster der lesuren" in. Met
im Voorbijzien van ’t feit, dat wreedheid overal dezelfde zonde
1
ii
i