HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 29

JPEG (Deze pagina), 590.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

Ei
27
N A s o H R 1 E T.
Hoewel ik over ’t vegetarisme de denkbeelden van den
i schrüver volkomen deel, meende ik toch, het hoofdstuk,
waarin hij deze beschouwingen heeft neergelegd, uit het
· betoog te moete-n weglaten. Het vegetarisme is in ons land
1 nog niet genoeg doorgedrongen, om het op de scholen op-
' zettelijk tot een onderwerp van bespreking te maken. (Bo-
ji vendien zouden de meeste onderwijzers vanzelf dit punt
reeds vermijden, omdat hun daden in tegenspraak zoud'en
zgn met de beginselen, door hen verkondigd.) Het aanroe-
ren van deze uiterst pijnlijke kwestie zou in de kinderhar-
ten. (zooals de toestand op ’t oogenblik nog is) niets dan
verwarring. en tweestrijd brengen, terwijl het hun onmoge-
"` lijk zou zijn, het voedsel te weigeren, waarvan ’t gebruik
hun door hun ouders als een eerste voorwaarde tot een
r gezond en krachtig leven en als een eerste plicht ’t
< middagmaal wordt voorgehouden.
- Mün bezwaar tegen het opnemen van genoemd hoofdstuk
i in dit geschriftje neemt echter niet weg, dat ik met warm-
te een vraagstuk van zoo groot gewicht voor menschen-
ä en dierenwereld aan allen, onderwijzers en nietronderwijzers,
', vooral ouders, ter overweging, zoowel uit een zedelük
als verstandelük oogpunt, aanbeveel. Niets zou mij liever
,i zün dan dat velen de lectuur van geschriften over ’t vege-
( 5 tarisme als Dr. Richardson’s ,,Foods for Man", de populair
geschreven ,,Medische Verhandelingen" van Dr. Allinson,
de stukken in de ,,Vegetarische Rundschau.", de ,,Vegetari­ .
_ sche Warte" en ,,Vegetarian Review", e·.a. ter hand en na
) lezing in die praktijk ter harte namen. Of wilt: ge nog iets
;‘ beknopters om mee te beginnen, laat mij u dan opmerkzaam