HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 28

JPEG (Deze pagina), 626.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

ii
I 26 _.
genover wezens, die nog weerloozer zün dan zijzelf. Het is
bittere spot, over godsdienst en kunst en beschaving en
eene goede opvoeding te spreken, wanneer wij de Liefde,
die alleen deze heerlijke dingen kan tot stand brengen, in 2
· de kiem door de moordende wreedheid doen verstikken.
` H Daarom geldt onze oproeping die klasse van opvoeders, ·
nl die, ofschoon beperkt in hun optreden door den dwang der
i omstandigheden, toch een grooter macht bezitten dan elke _l-
E andere klasse van menschen, waar het geldt het initiatief
l, tot eene hervorming te nemen. Het zal aan de onderwijzers
j staan, of er eene ernstige poging zal gedaan worden, om
het opkomende geslacht er van te overtuigen, dat diere n r
l rechten he bben en dat hij, die deze rechten schendt,
l hoe beschaafd, geleerd en invloedrijk ook, de· hoogste en
i edelstc wijsheid, waarvoor de menschelüke geest vatbaar is, is
E mist. Wie zal zeggen, of het zaad, aldus gestrooid, ofschoon
g de onniiddellüke opkomst klein zal zijn, niet later een f
l rüken oogst zal geven, of wie durft beweren, dat de tüd i‘
niet komen zal, waarin het volmaakt ,,meevoelen" van den ‘
mensch en de lagere wezens, dat ons thans een heerlük ‘
visioen, een schoone droom schünt, geen waarheid worden
zal? Of in She·lly’s woorden:
Niet langer vlieden de gevleugelde bewoners ',
Der wouden, wèg het lief’lük leven zingend,
Voor mensclflüke gestalten; maar zij vliegen jl
In ’t open kinderhandje, dat hen lokt ll
Tot vriend’l§k spel met argloos blä gebaar.
ii? Geen vrees bestaat. De mensch
L Heerscht niet meer met een i_jz’ren tyrannie, _
lr ` Maar voelt zich één met al wat hem omringt.
;· Geluk en Liefd’ en Wüsheid dalen neer op Aard. {
s
I