HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 27

JPEG (Deze pagina), 623.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

ïv 25 '
ons aangorden, om de kwalen ,waardoor de maatschappij
vergiftigd is en verpest, als monsters te bestrüden en te
dooden. Toegegeven, dat deze verbetering in de opvoeding
slechts langzaam en met veel moeite ingang kan vinden,
is het juist daarom des te wenschelüker dat men terstond
daarmee beginne.
‘1 Daarenboven zullen wij ons hebben te heriinneren, dat
geen groote maatschappelijke verbetering op zichzelf
j de wereld kan veroveren, maar dat de humaniteit, die van
in de school uitgaat, alleen hand aan hand met den algemee-
j nen, trapsgewüzen voortgang van rechtvaardigheid en ver-
lichte denkbeelden werkelüke vorderingen maken kan.
_ Want daar er zonder twijfel een natuurlük verband en
onderlinge afhankelükheid bestaat tusschen de verschil-
Iende nooden, waaronder de hedendaagsche maatschappij
zucht, is het duidelük, dat geen hervorming in ééne rich-
ting veld kan winnen ; er mag dan gedurende korten tüd
een snelle vooruitgang zijn in één enkel opzicht, maar die
ä vooruitgang komt tot een stilstand, wanneer niet andere
j verbeteringen daarmee gelijken tred houden. Er is niets
f ontmoedigends voor humanitariërs in die onafscheidelijk-
heid van allen vooruitgang onderling; integendeel,
zien daarin de eenige waarborg voor de bereikbaarheid en
ti duurzaamheid van de ons voorgestelde resultaten.
i Veel wordt in de laatste jaren gedaan voor betere be-
' soherming en beter onderwijs van kinderen. Maar er ont-
breekt nog iets: de ontwikkeling, niet van hun verstand,
maar van hun hart. Het is vergeefsche moeite de jeugd .
i whsheid te leeren, als wij wreedheid laten blijven
l bestaan ; vergeefsehe moeite, wetten uit te vaardigen te-
Q gen ouderlhke dwingelandü, als wü kinderen op hun beurt
laten voortgaan met het gruwelükste machtsmisbruik te-