HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 26

JPEG (Deze pagina), 657.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

Ari{`_“*"‘*“‘””‘“'*·"*v"‘"··v···~­~‘s=··­-­·-­­-­~­­~­­­-­.,«~­w~­-­.....¤....e.,...“.n.*r_. . , Y
ä

.f
24 f
l voor eene daad te-rugdeinzen, die de natuur zelf ons oplegt.
Maar pünigen of dooden louter uit een gril of modezucht
of vermaak; dieren te kooien, die niet behoeven gekooid
te worden ; jacht op hen te maken, als er geen noodzaak
j is voor die jacht; hen nutteloos martelen in naam der
Wetenschap; huisdieren met eene gevoellooze ruwheid,
waarbüi men het eigen belang voorbü ziet, behandelen ~­­ r
j ­ dit zijn onmenschelijkheden, die iedere jongen en elk meisje 1
i moest leeren ve·rachten en verfoeien. j
De benaming, waarmee men de dieren aanduidt, is ook j,
W een zaak van gewicht. Het veelvuldig gebruik van termen j
als het ,,redeloos dier", het ,,stomme dier", de ,,vee sta-
pel" enz. staat ongetwüfeld een humane behandeling van _
onze lagere ïnatuurgenooten in den weg. Kinderen moes- S
ten leeren, dat de mensch, zelf een dier, zich belachelijk
maakt door zijn verwantschap met de ,,andere" dieren,
zooals Bentham hen terecht noemt, voorbij te zien. De
groote philosoof Schopenhauer vooral heeft dit gevoeld.
t Ruskin zegt: ,,Zonder volkomen meevoelen met de dieren ;
j is de opvoeding van een beschaafd mensch niet voltooid." jl
En een van de voorschriften van zijn St. George­Vereeni~ L
Y ging luidt als volgt: l
,,Ik wil geen enkel levend wezen noodeloos dooden of
pijn doen, noch iets schoons vernielen, maar er naar stre- J
ven, elke liefelijke levensuiting te sparen en te helpen en ,5
j“ alle schoonheid op aarde te behouden en te volmaken." i
A Aan allen. die deze brochure lezen, zou ik willen vragen:
hoe is het mogelük, dat ,,volkomen mee-voelen" met de
j; ‘ dieren te bereiken, of te streven naar het hooge ideaal van ,
j · de St. George-Vereeniging, zonder de hier aanbevolen hu-
i manitaire beginselen? Het is nutteloos, elke ,,liefelijke· le- j
. vensuit·ing" te willen ,,helpen" zonder dat vastbesloten i
ä 3
JKL., .