HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 23

JPEG (Deze pagina), 592.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

lr.
i ~ 21

j "meisjes nadenken over zaken, waarbg zg anders misschien
.niet zouden stilstaan en wanneer zg de opstellen thuis
maken, stelt het heele huisgezin belang in hun werk en
i het wakker roepen van humane gedachten in den geest
van ’t kind roept die wakker in vele anderen. Zoo kan het
schrijven over barmhartigheid, evenals de aard der barm-
hartigheid zelf,
._ ,,Dubbel gezegend zijn,
ll V Zeeg’nend den gever en d’ontvanger beide”.
Het kind geeft in zijn opstelletje zgn gedachten over
mede­gevoel, medelgden weer en de ouders, zusjes of broer-
tjes, die het lezen worden hierdoor mee tot nadenken ge-
bracht.
Dat een nog schitterender succes wordt behaald door
een stelselmatige opleiding van kinderen tot het besef van
hun plichten tege­nover de dieren, blijkt uit de resultaten,
iverkregen door de pogingen van de baanbrekers voor deze
zaak, zooals b.v. uit het verslag vlam; M. de Sailly, een
F ransch onderwijzer in Algiers:
,,Het is reeds sedert geruimen tijd mijne overtuiging,
- -dat goedheid voor dieren belangrijke gevolgen heeft en
ij dat het niet alleen de oorzaak is van veel materieel wel-
zgn, maar ook het begin van moreele volmaking. Daarom
begon ik in 1851 te werken voor die overtuiging en voerde
° tezelfdertgd landhuishoudkunde op mijne school in ; want
ik zag dat er een nauw verband bestond tusschen een goede
. behandeling van dieren en den landbouw, die niet met voor-
deel kan worden uitgeoefend, zonder dat de dieren goed on-
. derhouden, gevoed en verzorgd worden. En hoe zouden kin;
¥ deren beter de genoegens van het buitenleven leeren ken-
nen, dan door te leeren begrijpen het gewicht van den
ï landbouw, de gebruikelgke methoden in hun eigen land en