HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 22

JPEG (Deze pagina), 618.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

iT ~­--~~~~~~­­-~~~-~-­--- -- - ­ ,
5 K
* 20
dood? Moest beschaving niet samengaan met zachtheid?
de ware zachtheid, die niets uit te staan heeft met lalfe
verweekelijking en zwakke toegeeflijkheid? j
Tot hiertoe heb ik slechts gesproken over bezigheden en
vermaken, waarmee jongens zich voornamelijk onledig hou-
den ; maar dat het· meisjes ook verlaagt, deze gruwelen da-
gelüks te zien, blükt uit de goedkeuring, die vele vrouwen
J door hun tegenwoordigheid op het jachtveld aan dat bloed- 4,
vergieten hechten. Een bewijs daarvan is ook de volmaakte j
l onverschilligheid van de meeste vrouwen voor· de wreedheid --
tegenover de vogels, die als hoedversiering worden gedood.
Het toegeven aan deze ,,gruwelmode" is niets minder
wreed, dan het beoefenen van bloedige sport en de vrouwen,
diecde veeren dragen, zün even onverantwoord als de man-
nen, die de vogels schieten. Vrouwen zouden onmogelijk
zoo wreed kiumen zün, als zij in hun meisjesjaren humane
1 beginselen leerden. Leeraressen aan H. B.- en Kostscholen
‘ voor meisjes, zou dit onderwerp niet een oogenblik uwe
l j aandacht waard zijn'! Zouden humane voorschriften ook
j niet hun nut hebben ter voltooiing van eene beschaafde
opvoeding? { `
E
i ‘ ï
WAT ONDERWIJZERS KUNNEN DOEN.
Dit geschriftje is vooral tot onderwijzers gericht, omdat j
weinigen in staat zün, zooals zü, door hun persoonlijk voor- `
jj beeld, door woord en daad de verhouding en den toon
g van hunne leerlingen tegenover de lagere dieren te ver- '_
edelen. Behalve door hun spreken kunnen ide onderwüzers jj
’·' ook bij de keuze van onderwerpen voor opstellen in dit
` opzicht invloed oefenen. Opstellen maken doet jongens en
E [
iê w
‘ $
J