HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 20

JPEG (Deze pagina), 660.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

is
_ gegeven wordt in ’t beoefenen van ,,amateur­slachterij",
zooals deze sport terecht genoemd is. Iets te vangen, dood
­ te schieten, buit te maken, dit is het schooljongensdenk-
beeld van ,,kranigheid". En hoe zou het anders kininen,
daar de maatschappij, die bende van groote schooljongens,
in. haar opvatting dezelfde richting uitgaat?
` De wortel van het kwaad is de valsche opvatting van
,,I1l£l.11lljl{llGld”, eene opvatting, die van geslacht op ge- .
slacht overgaat en overgenomen wordt zonder het minste
. zelfstandig oordeel of onderzoek. Eens was het manlijk,
jacht te maken op gevaarlijke wilde dieren onder oogen- `
blikkelijk dreigend levensgevaar in tüden van ruwheid en
onbeschaafdheid. Daarom is het nu manlijk, (zoo luidt de
zonderlinge gevolgtrekking) op onschuldige dieren te jagen
I en te schieten onder geheel kunstmatig te voorschün geroe-
pen omstandigheden. Zoo’n klaarblijkelijke leugen zou niet
hebben kunne-n voortleven dan door de groote macht van
gewoonte en publieke opinie. Waiit ongelukkig is dezelfde .
schijn­luister, die voor de alledaagsche menschen den sol-
daat omgeeft, ook verbonden aan den naam van sportslui
j en in beide gevallen heeft hun schitterend pak voor een . .
i goed deel hieraan schuld. ,,Trek iemand een bizondere Q
kleedü aan, noem hem met een’ bizonderen naam en hij je
zal büï verscheidene gelegenheden de macht hebben, alle
‘ mogelijke kwaad te bedrijven: verderf, vernieling, dood- '
j slag", zegt Bentham. Deze woorden zijn zoowel op den mi- l
litair als op den jager van toepassing.
Het moest niet moeilijk zijn, met goed gevolg aan kin- l
jj l deren de verregaande onmanlijkheid of liever onmensche­ j
j lükhe-id van die sport duidelijk te maken, want zoo goed ,
i als meisjes hebben jongens, hoe groot hun tekortkomingen
; A ook mogen zijn, een streng rechtsgevoel en de moderne Q
F ' I
`
ig V I