HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 19

JPEG (Deze pagina), 619.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

17
opmerkzaamheid wennen, waardoor de ware natuur-lief-
hebber in tegenstelling tot den boekgeleerden verzamelaar,
altijd het vertrouwen der hem omgevende, levende natuur
kan winnen en de geheimen van veld en woud met veel
doordringender oog ontdekt. Laat hen _de· wilde vogels,
die ’s winters in uw’ tuin komen, voeren; dan zullen zij
’s zomers het volle genot hebben van hun.’ zang. De ca-
tapult, het geweer, de vogellijm moesten bij kinderen on-
L bekend zijn of tenminste niet door hen gebruikt worden.
gg De sohromelooze vernielzuoht·, die vogeleieren uitblaast en
bg honderden aan elkaar rijgt, moet uitgeroeid worden.
Verstandige onderwijzers zullen hulpmiddelen te over
vinden om de- belangstelling voor Natuurlijke Historie, die
haast allen eigen is, door aansohouwing te verlevendigen.
Bij de steeds vindingrijker, altijd voortgaande industrie
E zullen nagemaakte voorwerpen uit het rijk der natuur,
waar men die· natuur zelve niet kan naspeuren in al
E haar wondere verrichtingen, aan het onderwijs goede dien-
sten bewijzen.
j 1 WREEDE SPORT.
j jg Er is geen invloed die meer demoraliseert dan de zoo-
i genaamde ,,sport", het jagen en dooden van dieren (in veel
gevallen onsehadelijke dieren) alleen voor tijdverdrijf en
` genoegen. Sport is zoo algemeen, dat de gewoonte onze
i`, oogen verblindt voor den wezenlijken gruwel er van ; want
jl het is niet minder dan gruwelijk, dat kinderen er op deze
wijze aan gewend raken, lijden en dood aan te brengen, _
of het anderen te zien doen voor hun pleizier, bij wijze
i van ontspanning. Toch is het zoo, en er zün weinig jon-
gens, tenminste onder de meer ,,bevoorrechte" klassen,
M wien niet door vader, vriend of onderwijzer het voorbeeld
I
l
rit? V
s
il n, ..». . M g t '