HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 17

JPEG (Deze pagina), 629.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

z
l
i
15
j tentoonstelling van een dier, zonder een enkelen karakte-
i ristieken trek van zün natuurlijke omge·ving, van een zuiver
i wetenschappelük standpunt een allerdroevigst schouwspel
j oplevert-. Terwille van de humaniteit en de wetenschap
{ zou het znn geld meer waard zijn, een enkel dier te zien
l in de noodige ruimte om aan zün natuurlijke behoeften
_ E tot op- zekere hoogten te kunnen vo-ldoen, dan honderd
beklagenswaardige schepselen, in een toestand gebracht,
even weinig met het leve11 overeenkomend als die van de
j opgezette exemplaren in het museum. Denk hierbij nog
1 aan de mogelükheid, die Dierentuinen aan te leggen zóó,
j dat z·ü·, door eene betere groepeering der soorten, ten-
; minste eene eenigszins juiste voorstelling gaven van
ij hunne aardrijkskundige verdeeling: een arctisch, een tro-
j pisoh gedeelte, enz. inplaats van het tegenwoordige, on-
oordieelkundige bg-elkaarrzetten van de verst van elkaar
verwijderde soorten en het is licht in te zien, hoeveel
gelegenheid er dan is voor vooruitgang in de wetenschap·
pelijke zoowel als in de humane behandeling van een
groote nationale verzameling.
`° Dit oordeel geldt het geheele systeem van ,,verzamelen",
waarvoor op kleine schaal kinderen in ’t algemeen zoo’n
groote voorliefde hebben en dat door de onwetendheid
of onaohtzaamheid van de bewaarders op den ongelukki-
Q gen dood of verwording van de exemplaren in kwestie
j uitloopt. Hoe anders zou het zgn, indien de onderwüzera,
l overreed en gemachtigd konden worden, de tegenoverge- .
G stelde, natuurlijke methode daarvoor in de plaats te
A stellen het open boek der Natuur te bestudeeren en hun
al kweekelingen te leeren, de vrije, levende dieren gade te
· jl slaan, inplaats van te suiïen over opgezette lijken in een
L museum of levend-doode gevangenen in eene menagerie.
1 .
r
lv
1 P; .