HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 16

JPEG (Deze pagina), 657.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

i, z A g
1
i
. M V
j Verzamelen e11 ontleden worden licht in dezen zin gelijk- i
l luidende en elkaar vervangende termen; en de ruwheid Y
j van den jongen, die tot ontspanning in de lente vogels j
T ,,uitplukt", zal op- rijperenl leeftüd zich ontwikkelen tot á
j de meer verfünde wreedheid van het laboratorium j
Maar niet alleen om zün wreedheid is de anatomische
. methode te veroordeeien; beschouwd ook uit een verstan- `
i delijk oogpunt is zü. volkomen ongewettigd en ongegrond.
Het geheele systeem van ’t bestudeeren en verzamelen van
dieren als exemplaren voor het museum en de menagerie,
het laboratorium of de snükamer is barbaarsch en onweten­ T
schappelgk en sleept jammerlijke gevolgen na zich. Neem j
b.v. de Dierentuinen, misschien. de beste instelling in haar j
l soort. De populariteit van den Dierentuin als een plaats lj
j tot uitspanning en leering voor jonge menschen is onbe­
J twist; en er is geen reden om te ontkennen, dat die po- .
E ‘ pulariteit welverdiend is, zoolang wü niet over de gren·
_ zen heenzien van het nu eenmaal aangenomen begrip van
{ plicht van den mensch tegenover de lagere dieren en de
daarmee samenhangende wetenschappelüke opvatting van J
g de ware methode om hen te bestudeeren.
Het aangenomen systeem nu is: het groo­tst mogelijk
‘ aantal diersoorten opeen te hoopen in eene zekere gegeven
ruimte, waar; tegen een gering entrée, de beschouwer de p
voldoening kan hebben van een ontzaglük aantal ,,exem­ ‘
plaren" in den loop van één enkelen middag gezien te heb- i
ben. Hier b.v. is een Prairie~vos tot een klein hol beperkt,
dat ,,de p1·air·ieën" moet voorstellen. Men is nu eenmaal
overeengekomen, dat het vermakelük en leerzaam is, een h.
Vos van de Prairieën onder zulke omstandigheden te zien; jl
Q maar men vergeet, dat vooreerst dit soort van levenslange ·
gevangenschap zeer wreed is en dat ten tweede zóó ’r¤
fl i:
l 1
a »
Ei
1 ` I VL.