HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 15

JPEG (Deze pagina), 591.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

13
i Als gevolg van deze gewoonten kunnen ongevoeligheid
, en zelfs wreedheid niet uitblijven. Inplaats van onze kin-
, deren de oneindige schoonheid en heiligheid van de natuur
l' te leeren, zenden wü hen zonder sohromen uit, als moorde-
naars en stroopers en verwonderen er ons dan over, dat j
ruw, onnadenkend en gevoelloos worden. Als iemand
meent, dat er overdrüving is in de bewering, dat de onge-
temde verzamelwoede den trek naar moorden om te
moorden opwekt, laat mg, hem dan verwijzen naar een
, eindje in brochure No. 15 van de Engelsche Vereeniging
tot Bescherming van Vogels.
,,Verleden voorjaar" zegt: een van de meewerkers, kolonel
` W. L. Coulson, ,,sprak ik tot sommige jongens over het
Y nestjes-uithalen, eene algemeene woede in de buurt waar
V ’k mijn verblüf hield. Ik vroeg hun, wat zij deden met de
l jonge vogels als zg hun nest hadden weggenoinen/’ ,,O,"
V zei een van de jongens, ,,die» plukken wü uit.” ,,Wat bedoel i
je daarmee, uitplukken ?" HQ antwoordde: ,,wij trekken
hun pooten en vleugels uit en plompen ze dan in ’t water”.
Eenige dagen daarna kwam ik eenige jongens tegen, die
‘ zich blükbaar met hetzelfde tijdverdrijf vermaakt hadden
en toen ik hun daarnaar vroeg, kreeg ik hetzelfde te hooren
als bn die vorige gelegenheid.
Een kensohetsendl gevolg van de ontleedkundige onder-
; w§s­methode bü de Natuurlüke Historie voor kinderen!
‘ ,,W§ plukken ze uit” kon heel eigenaardig als motto
j voor deze wetenschap gelden. V
Is het te verwonderen, dat een land, ’twelk het opko-
mende geslacht op deze wijze laat ontaarden, de onuit-
1 sprekeläke laagheirl, vivisectie, duldt, ja zelfs wettigt als
L de schoonste bloem en het toppunt van wetenschappelijk
2 onderzoek?