HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 14

JPEG (Deze pagina), 607.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

3,;: Y --- ~ «-- - - - -- -~ -~·-~ v c ’’‘’* "rrvrf ‘ · " ’ · ‘· ""f!"°">`*
1
f
L
ï’
!
i 12
-
E .
E
F
E
VERZAMELIN GEN . '
ET I
T Bedenkelijker nog dan het houden van levende dieren j
is de verzamelgeest; want indien de eerste methode een i
j» twijfelachtige aansporing tot humaniteit is, de tweede, 1
waar de dieren slechts dienst doen als ,,staaltjes" van de
i< . . . . .
jg soort 1S stellig een hmderpaal ervoor. En hier bevinden
we ons vlak voor ’t kruispunt der twee uiteenloopende '
t
wegen om Nat. Hist. te onderwijzen -­~ eene wetenschap ’
die naar den geest, waarin zij behandeld wordt, ontegen-
tl .. . , . . .
gi? zeggelijk 111 de ee11e or de andere richting haar invloed
zal doen gelden op den leerling ten opzichte van zijn ge-
il zindheid tegenover de dieren. Deze twee verschillende V_
methoden kunnen de ontleedkundige en de natuurlijke j
worden genoemd. Door de eerste methode, die in overeen- X
stemming met de materialistische richting dezer eeuw de
overhand heeft, voeden wij de ni e uwsgi e r1 ghe 1 d der
kinderen -­ een gevaarlijke eigenschap, die meer dan alle
andere misschien, met wijsheid geleid en getemperd moet
i i ·
g g worden - en hun hebzucht, door hun toe te staan en hen
zelfs aan te sporen om al hun denkkracht te richten op
i ’t na'a¤·en en verzamelen van ,,exem laren". Door vele
5 il ze
l_ •• ••
ouders en onderwgzers wordt het als de natuurlijksfe zaak
ïi ter wereld beschouwd,_ dat jongens zooveel mooie vlinders {
F: , . E
3 S11 torren, als 1naar m hun bereik komen, vangen, dooden
en ,,opzetten" voor hun insecten-verzameling; dat bij ij
het nestjes-uithalen de grootste verwoesting aanrichten,
om aan hun grilligstei begeerten te voldoen; of dat zij ,
zooveel mogelnk goud- en zilvervischjes, stekelbaarzen enz. j
Qï .. y v _ `
' aan het wetenschappelijk doel van hun ,,aquar1u1:n op 1
2 .
je ofïeren.
l