HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 12

JPEG (Deze pagina), 645.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB


te
_ `1O
dieren (en niet minder de volwassenen, die meestal de die-
ren behandelen alsof zij geheel verstoken waren van per- vi
soonlijkheid en verstand). Ons doel moet zijn, de dieren tot `
onze vrienden, niet tot onze beschermelingen te maken, I
alsof het arme stumperds zijn ; want dit is ve-rnederend j
en juist het gemis aan de eerbiediging van dieren
als redelüke, zelfdenkendelen handelende wezens ligt aa·n
zooveel grofheid en ruwheid ten grondslag.
Om dezelfde reden moet men groote zorg aanwenden,
als men door poëzie en verhalen tracht, op het humani-
teitsgevoel van kinderen te werken. Er is geen kostbaarder V
gave dan het ingeboren gevoel van humaniteit, als het
getoetst wordt aan en een veiligheidsklep vindt in een
zuiver oordeel en gezond verstand ; maar men bedenke,
dat het zonder deze twee ontaardt in dat ziekelijk ge- W
voel, ,,sentimentaliteit", waarvan het natuurlijke huma.ni~
tarisme geheel vrij moet blijven. Zóó licht wordt door E
aandoenlijke verhalen een tüdelijke invloed op jonge ge-
moederen geoefend, dat er een gevaar in is, deze macht:
onverstandig en zonder onderscheidingsvermogen te gebrui- _
ken bij het rondstrooien van geschriften, die, hoewel uit- _
stekend in hun bedoeling, uit een verstandelijk oogpunt
zwak en banaal zün. _ '
Slechte poëzie en opgesmukte verhalen doen geen goed.
lg Kinderen zien door ’t gekunsteld vroom vernis heen en I
ontdekken de huicheltaal, die, onbewust misschien, maar l
daarom niet minder zeker, onder al die middelmatigheiel j
U verborgen is. Valsoh gevoel kweekt of veinzerij of spot vl
‘ en houdt in beiden gevallen de humaniteit tegen inplaats .
van haar te bevorderen. Laten wij· poëzie en aardige, boei-
ende verhalen gebruiken, zooveel wij kunnen, maar er_
vooral op letten, dat wij alleen goed materiaal nemen
ä
ll .