HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 10

JPEG (Deze pagina), 610.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

l

· - 8 °
t
zal maken met gruwelen, waarvan zü gelukkig niets weten.
want deze barbaarschheden werpen reeds een schaduw ,g
op hun dagelijksch leven. Als er overal wreedheid is en
de kinderen zelf ermee bezoedeld zijn,_ is ’t niets anders J
dan de grootste veinzerij, onbekendheid met het bestaan l
daarvan voor te wenden; het is verstandiger, het kwaad
te erkennen; en te doen, wat men. kan, om het te bestrü-
den, dan het eenvoudig ongestraft zün gang te laten gaan.
En het is duidelük, dat onderwüzers zonder het opdringen
i van humanitaire leerstellingen bij wijze van formule.
of het oefenen van een te grooten druk op het geweten Y
van hun leerlingen ; langs een omweg zich ontelbare gele-
genheden kunnen verschaffen, om gedachten op te wekken, ,
die van onschatbare waarde zgn voor het gemoed, dat L
ze ontvangt. Zal het opkomende geslacht even ongevoelig I
en onverschillig voor de ontzettende som van onnoodig J
dierlük leed opgroeien als de mannen en vrouwen {met l
eenige weinige uitzonderingen) heden ten dage zün? Of
zal een breeder grondslag van opvoeding niet alleen een I
broederlüker opvatting omtrent de belangen van 1nede­
menschen te weeg brengen, maar ook een verlichter en .
humaner beschouwing van de ,,lagere dieren", die even
veel recht hebben op ’t leven, als de menschen? Dat is
de vraag, die tot alle onderwüzers, die misschien deze bro-
chure lezen, wordt gericht; en de uitkomst zal voor een
groot deel afhangen van ’t antwoord, dat op· die vraag
zullen geven.
Q? " Laten wij nu overgaan tot een bespreking van sommige ’l
bepaald'e gevallen, waarin een humaner en redelüker op-
voeding noodig is.
1; |
. ·l
S
l
*
hr