HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 922.87 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

H l

ll
7 l
l
· Ahanta, Saccondee, Chama, Elmina en eenige posten aan l
de beneden kust met de hoofdstad Accra.
Het landschap Axim, dat vroeger aan Brandenburg be- Hgl
hoorde, en Ahanta werden aan de zeezijde van elkaar Q
gescheiden door eene Engelsche nederzetting, de enclave ’
_ ‘ Dixcove een klein, maar tamelijk bloeiend stadje met ;t
4000 inwoners.
Q Het landschap Saccondee was voor de eene helft Ne-
H derlandsch, voor de andere helft Engelsch, terwijl het H
landschap Chama door Engelsch Saccondee van de al- j
deeling Elmina gescheiden was. l
Het achterland van genoemde landschappen stond onder `
. den invloed en de machtsfeer der negerhoofden en stiet
in het binnenland aan de kleine negerrijkjes Wassa en
Denkira, die op hunne beurt aan het machtige negerrijk
ä Ashantijn grensden. H
Het aan Engeland behoorende Commenda echter grensde l
‘ in het binnenland aan de Fantijnsche stammen, die onder l
Engelschen invloed stonden en had door die stammen l
· voeling met Wassa en Denkira, derhalve ook met het
ii Engelsche gouvernement Cape Coast Castle. l
Deze laatste omstandigheid dient wel in ’t oog te worden
gehouden daar zich hieruit het latere verloop der gebeur­ ·
tenissen beter laat verklaren en het duidelijk wordt, waarom i
de gansche vijandige beweging e in ’tbegin van 1868 -
alleen tegen de afdeeling Elmina was gericht en de andere ·
j landschappen, nagenoeg in het geheel niet door de oor-
logshandelingen werden getroffen.
Het was vooral deze zoo geisoleerd topografische ver- ä
- houding van Elmina - geheel door vijanden ingesloten -
welke de oorzaak was, dat de krijg uitsluitend in de af-
deeling Elmina werd gevoerd.
Natuurlijk droeg hiertoe ook bij, dat Elmina de hoofd- l
zetel was van het Nederlandsch bestuur en de Neger- l
{ regeering van Elmina ook op de andere landschappen min
' A of meer moreelen invloed uitoetende, zonder evenwel in
het bestuur dier landschappen in te grijpen. Was Elmina
i veroverd, zoo was de onderwerping der andere rijkjes voor
. den overwinnaar slechts een quaestie van tijd.
Het twistziek en licht ontvlambaar gemoed der negers
was, begrijpelijkerwijs, bij zulk een gemengd bezit dikwerf
? l
i