HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 62

JPEG (Deze pagina), 708.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.22 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

`“? -m.-Q .. ,,_, . . _ l i . . l l`
` l
62 ;
Toon do Nodorlandsoho ‘on Engolsoho connrnissio van
hot hotol lïlmisang, alwaar zij zitting had golioudon, naar 5
hot hooldkastool torugkoordo, word Luit. Joost, dio mot -
don hoor Emisang achtor do groop dor voroonigdo Nodorl.
lüngolsoho commissio liop, door oonigo nogors in do hool'd­
straat aangovallon on doodolijk gowond. Of hior porsoon­ _
lijko wraaknorning in ’t spol was dan wol oon soort protost
togon do ovorgavo, is mooilijk uit to makon. h
Do sohuldigon wordon aohtorhaald on in do govangonis 5
gobracht.
Do moordonaar word tot do galg voroordoold. I
Do hoor Lo Jouno bloot als consul to Elrnina aohtor, ‘
torwijl lator do hoor Hamol horn als vioo­oonsul word l
toogovoogd, totdat do vorschillondo hangondo zakon waron l
gorogold. _ `
,,En zoo was dan", aldus oindigt onzo hooggoaohto
vriond zijno aantookoningon, ,,hot droovig foit voltrokkon,
nadat rnoor dan 200 jaron, Noorland’s drioklour van don
toron van hot hoofdkastool van St. Goorgo d’Elmina had .
gowappord, als symbool van do onorgio onzor vooroudors
dio botor do kunst vorstondon voordool to trokkon uit onzo
kolonio.
,,Waarlijk, onzo aftocht kon goon waardigo gonoomd
l wordon". ’
l li
I
'

l` l