HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 61

JPEG (Deze pagina), 896.88 KB

TIFF (Deze pagina), 8.27 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

61
mineezen niet voortdurend aan al die verwoestende stroop-
tochten overgeleverd en de bevolking had zich meer aan
den veldarbeid kunnen wijden. g
j Wel heeft de onverbreekbare trouw, de standvastigheid
en vriendschap der Elmineezen anders verdiend!
>x< >r
>i<
vl ..
In het midden van 1871 keerde de Gouverneur Regee-
rings­Commissaris Nagtglas naar Nederland terug.
Zi'n taak de voorbereidin 2 tot de over ‘ave was te-
. . .’ . ’
eindigd en het Z. H. E. G. deze treurige en vernederende
plechtigheid over aan zijnen opvolger den heer Ferguson,
ë die in het begin van 1872 met de overige ambtenaren de
A j kolonie verliet, welke door ons eigen onverschilligheid tot
een lastpost was geworden. ‘)
j Alleen de boekhouder, de heer Le Jeune en de 2de
; luitenant Joost bleven achter; de eerste om alle regeerings­
i · gebouwen enz. en de laatste om het militair materieel
`* aan de Engelsche commissie over te geven.
· Bij het tractaat van overgave en overname was bepaald,
dat de Engelsche Regeering voor de verschillende gouver-
nementsgebouwen, ’s lands magazijnen, geschut, wapenen,
. munitie enz., een som van 24,000 ponden, sterling zoude G
G betalen.
Helaas, zoude de overgave niet zonder slachtoffer, niet
zonder bloedvergieten plaats hebben!
1) Op de kust, waar vroeger rijkdom heerschte en die zich door de
geestkracht onzer voorouders en de wijsheid hunner bewindslieden hoog
Z verhief, waren handel en welvaart, ondanks de welwillende steun der
ambtenaren, vernietigd. '
Het huis Rijckevorsel van Amsterdam had reeds in 1870 alle handels-
relaties o egeven en het huis Muller van Rotterdam za meer voordeel
. pg . .. g .
F in den handel op Mozambique en Congo en bepaalde zijne relaties op de
, goudkust bij het uitzenden van slechts een schip ’sjaars. Voor het moe-
'` derland was de goudkust sinds langs een uitgeperste citroen; achteruitgang
‘ der goudproductie, afschaffing van den slavenhandel, welke van af zijn
ontstaan meer dan 60 millioen negers aan Amerika leverde, hadden andere
p toestanden veroorzaakt.
Er was ener ie initiatief eduld noodi om andere handelswe en te
gn, 7i g g g _
j . zoeken, betere tijden af te wachten; dat ontbrak den Nederlanders, die
. zich door de En elschen en Amerikanen lieten verdrinven. Het ebrek aan
. . . g . . D g
:Q energie was hier als elders in onze koloniën, de oorzaak van het verval.
{ .
Q ¢
l