HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

4 2
rijk, toch nog een plekje gronds bestond, dat wij het onze l ­
mochten noemen en waar ons dundoek zich handhaafde, ‘ t
dank zij den trouw en de verknochtheid van een negervolk. i
Sinds is die merkwaardige kolonie voor 24000 pond ster-
ling aan Engeland afgestaan. 1
Algemeen wordt verondersteld, dat Nederland door dien j
verkoop de vrije hand verkreeg op Atjeh, waarschijnlijk `
omdat Engeland, kort daarna, het in 1816 gesloten tractaat .
met Atjeh heeft opgezegd. A,
Volgens betrouwbare inlichtingen, staat die concessie l
- echter in geenerlei verband met den afstand onzer bezit- «
ting op de kust van Guinea, maar bekwamen wij de vrije
hand op Atjeh door den Britschen handel en de scheep- i
vaart in de Indische Staten van Sumatra dezelfde rechten _
en voordeelen toe te staan, welke aldaar den Nederland-
schen handel waren verleend. _ j
De politieke beweegredenen onbesproken latende, zullen
toch velen ’t met ons betreuren, dat Nederland geen prijs l
bleef stellen op het behoud van de Kust van Guinea, ware ·
’t enkel als roemrijk historische herinnering aan het bewind K
` van Maurits van Nassau, kleinzoon van Jan den Oude; · Qi
. aan de schitterende wapenfeiten van den grootsten zeeheld, ‘
onzen grooten de Ruijter, enz. enz.
A De gebeurtenissen der laatste jaren in Afrika en de na-
ijver der Franschen, Belgen, Duitschers en Engelschen,
om zich _in dat werelddeel uit te breiden, vestigden onze
aandacht meer en meer op die voormalige bezitting en j
richtten wij ons tot een vriend, gewezen landsdienaar op '
de Kust van Guinea, om de laatste bladzijde onzer West-
Afrikaansche geschiedenis, welke nagenoeg onbekend is.
Met de meeste bereidwilligheid gaf hij gehoor aan dat
verzoek en teekende ons op, wat hem aan herinneringen
en persoonlijke ervaring is bijgebleven, 27 jaren nadat de
Nederlandsche driekleur van het hoofdkasteel St. George
d’Elmina heeft plaats gemaakt voor ’t dubbele kruis van ,4
St. George en, alhoewel de data niet konden worden aan- W
gegeven, aangezien geen dagboek, noch aanteekeningen dien
hooggeachten vriend ten dienste staan, is de chronologische
` volgorde der feiten met de meeste nauwkeurigheid weer- ,
gegeven.
Met een korte beschrijving van de Kust van Guinea ·
J l
l
l
_ i