HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 58

JPEG (Deze pagina), 928.91 KB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

,[;,.;.T" ï*S;­,.`;ï"‘ "1‘“2";`T`T""". ....` ,J.-..~:`,,,, ___ . , .1- ‘ ,"*' '”’` ‘"`<`~ ·- ~· ·­ -»- · ‘ · ` __
l l
ll
tl ‘
1 _ 58
Zwaar drukte de arm des noodlots op de ongelukkige
bevolking.
Eindelijk besloot de Negerregeering een Engelsch grensdorp,
­ op een geweerschots afstand aan de linkerzijde der Zoete
rivier gelegen, te tuchtigen, wijt de bewoners van datdorp
zich voortdurend aan die overvallingen schuldig maakten.
Het was in Maart 1870 dat een afdeeling Elmineezen
de grensrivier overtrokken en na een vuurgevecht van
eenige uren het vijandelijk dorp veroverden en met den
grond gelijk maakten.
Na deze overwinning hielden de overvallingen geheel op,
en was, althans van die zijde, de rust eenigszins hersteld.
Doch hetzij dat de voorzorgsmaatregelen waren verslapt,
H hetzijndoor verraad., misschien ook door het toeval, maar
spoedig vond de vijand weer gelegenheid, eene argelooze
menigte te overvallen. ,
Deze overvallingen, gemeenlijk ondernomen door kleine ,,
troepjes van 5 a 10 maraudeurs, geschiedde inde maand Y
Mei door een roofbende van 200 man.
Op een Zondagmorgen namelijk, weinige oogenblikken *~
Z na zonsopgang, was een aantal uitgehongerde mannen en
vrouwen naar het bosch ten Z. O. van Elmina getrokken,
om op de velden en tuinen van de verbrande dorpen naar
‘ aardvruehten te zoeken. i `
Ongeveer 10 uur v.rn. vielen onverwachts vele geweer-
schoten en drong plotseling een sterke macht voorwaarts,
, met bliksemsnelle beweging, zich op de vluchtende vrouwen
V en gevallen mannen werpend. '
Onder de gevallenen behoorde ook het hoofd van kwar-
tier IV, die door een licht schot in de lendenen gewond
werd, tijdens hij den terugtocht dekte van zijne vrouw en
dochter.
Door de overweldigers achterwaarts gevoerd, dwongen
deze hem een mand met 4 ii 5 gesnelde koppen van
Elmineezen op te nemen. "~
Ongelukkigerwijze herkende hein op datzelfde oogenblik _ ,
een overgeloopen neger der vier dorpen, waar vroeger de ,­
sergeant Nizer (December 1868) was vermoord, en met j
de woorden ,,gij zijt het hoofd van kwartier lV" doorboorde [
_ hij den gevangene beide voeten, naar wij veronderstellen, ·.
om hem het vvegloopen te beletten.
‘ Q
l‘t'·>/)_ _A_, __________ ___, __,_;_____r___M___Y___è,_ ____. ,..._..;,.... -·---··~­~-·~­»«·-­-·--··-·""-‘·ï­··­­T-*’ l