HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 57

JPEG (Deze pagina), 917.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

57
Onwillekeurig hebben sommigen zich afgevraagd, waarom
door het gouvernement de expeditie tegen Commenda is
ondernomen, daar de veldtocht voor den politieken toestand
der kolonie van totaal geen uitwerking was.
>I<*>l<
De oorlogstoestand en de onveiligheid in de afdeeling
Elmina bleven onveranderd, zoodat de ongelukkige bevol-
N king bij zoodanigen staat van zaken er niet aan kon denken
hare velden te bebouwen en daardoor voortdurend met
gebrek te kampen had.
Had het ongeluk der bemanning van de sloep van de
,,Amstel," indruk in Nederland veroorzaakt? En begon
daardoor eindelijk de natie hare aandacht te vestigen op
de zoolang verwaarloosde kolonie, ot was die expeditie
voor de Regeering een middel, om de latere overgave aan
Engeland met eere te kunnen volvoeren, zonder verwijt;
der volksvertegenwoordigers, dat zij de zaken ter kuste N
van Guinea niet had weten te regelen ?
i Dat de Natie inderdaad eindelijk eenige aandacht had
, geschonken, bleek uit het feestelijk onthaal, dat de terug- ·
keerende officieren en minderen in Nederland te beurt viel.
­ En al mocht men over de wel wat overdreven geestdrift
der bevolking toen zeggen: ,,tr0p nic bruit pour une ommelc/lc",
anderzijds dient men zich altoos te verheugen wanneer het
Nederlandsche volk de diensten, door zijne zonen den
_ lande bewezen, niet onopgemerkt laat en zelf een klein
« wapenfeit eervol weet te gedenken.
Zooals reeds gezegd, had de expeditie der marine niet
de minste verandering gebracht in den toestand.
De communicatie met Charna bleef verbroken en werd
· door den gouverneur geen versterkte post te Commenda
opgericht, om die verbinding te verzekeren.
Te Elmina waren moord, doodslag en vrouwenroof, even
i als vroeger, aan de orde van den dag.
'i Na de aankomst van den heer Nagtglas hadden er geen
j boschpatrouilles meer plaats zoodat de onveiligheid lang-
· ‘ zamerhand bedenkelijk toenam; er was geen geweld,_dat
niet werd uitgevoerd. Vooral aan de zijde der Zoete
_ rivier, waar de boschbewoners hun drinkwater haalden,
waren moord en overvallingen geen zeldzaamheid.
al
l