HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 56

JPEG (Deze pagina), 957.72 KB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

56
de voorste huizen ontruimde, kreeg de hoofdtroep bevel ‘
om te stormen.
In weinige oogenblikken was het dorp in het bezit van
den stormenden troep en de vijand in vollen aftocht in
_ de richting van Cape Coast.
Kwassie Krom werd als ’t ware onder de oogen des
vijands aan de vlammen prijs gegeven en weldra mengden
zich de ,,hoera’s" der soldaten en het krijgsgezang der _
Elmineezen, in het geknetter der hoog opstijgende vlammen.
Zoo was dan eindelijk aan de gerechtigheid voldaan en
daar het doel van den tocht, de tuchtiging van Kwassie
Krom, bereikt was, keerden de troepen naar het bivak terug.
De colonne telde 32 gewonden, waaronder 11 Europeanen,
j 3 ofticieren en een adelborst.
Behalve de matrozen van de Laar en Stromeijer, die
bij den aanval op de achterwacht sneuvelden, stierf in
het bivak nog de matroos Burgers tengevolge der bekomen
wonden bij dien zelfden aanval.
De gekwetsten werden naar boord gezonden en de ge-
sneuvelde zeelieden met de ,,Amstel"naar Elmina gebracht ·
ten einde op het kerkhof der Europeanen met militaire eer l
te worden begraven.
Den 17en Januari 1870 waren alle troepen weder te
Elmina terug.
Ofschoon er eigenlijk geen boschgevechten gevoerd zijn,
daar men de verovering van het niet versterkte dorp geen
i ' boschstrijd noemen kan, zoo getuigt het cijfer der verliezen .
van dien kortstondigen tocht, hoe gevaarlijk, in het alge- "
meen, zulk een strijd tegen de negers is.
De luit.­ter­zee 1e klasse, Ten Bosch, beschikte toch
over eene macht, welke die van den vijand overtrof, en
nog was het grootendeels aan de moreele uitwerking van
het geschut te danken, dat de troepen zoo snel in het dorp
konden dringen. `
Trouwens, de geschiedenis van den veldtocht tegen de jj
Ashantijnen, door den generaal Wolselev, die eveneens `
over beduidende strijdkrachten beschikte, heeft genoegzaam X
aangetoond, dat men, met zwakke afdeelingen, niet tegen ‘
negers, in het bosch is opgewassen. Ondanks hun over- r
. macht, hebben de Engelschen een oogenblik in de hache­ ~
lijkste omstandigheden verkeerd. 1;
al
Y Af f f fàr___*ï--3