HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 55

JPEG (Deze pagina), 916.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.27 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

i _ 55
werden de eerste dagen besteed met het in ordebrengen
van het bivak en het ontschepen van oorlogsbehoeften en
alles voor den opmarsch voor te bereiden.
Het allereerst rukte men tegen het visschersdorp op, -
waar de schipbreukelingen waren gevangen genomen. .
Na een korten maar vrij hevigen tegenstand, waarbij
de onzen gelukkig geene verliezen te betreuren hadden,
_ ontruimde de vijand het dorp, dat tot bestraffing werd
verbrand. De verdreven vijand vluchtte in het bosch en
de troepen keerden naar het bivak terug, zich gereed
houdend voor den grooten tocht, de verovering van Kwassie
Krom, de residentie van den koning van Commenda.
lntusschen hadden de Commendaërs, hunnen onver-
zoenbaren haat tegen de Nederlanders volgend, zich dien tijd
ook ten nutte gemaakt om de onzen warm te ontvangen.
Op den 11°"‘“ Januari, ’s morgens 5 uur, ving de marsch
aan; eene afdeeling Elmineezen en de noodige gidsen
vergezelden de colonne.
De voorhoede, gevormd door eene sectie matrozen en
¢ mariniers en een sectie Afrikaansche soldaten, werd aan-
. gevoerd door den luitenant Cadet, de achterhoede, 18
bajonetten sterk, door den luitenant Buddink.
Na een marsch van ongeveer een half uur in het bosch,
bekwain de achterhoede plotseling een salvo uit een
. hinderlaag. De luit. Buddink liet onmiddellijk carré for-
meeren, doch de vijand was reeds afgetrokken en ver-
. ontrustte den troep verder niet. Zijn salvo was voor de
§ achterhoede vrij noodlottig geweest; behalve de luit. Buddink,
l die een lichte wond bekwam aan het hoofd, waren 2
_ , matrozen gedood en 8 gewond.
‘ Na een kort oponthoud door het opnemen en verzorgen
a· der dooden en gewonden veroorzaakt, zette de colonne
haren marsch voort.
Onder aanhoudend schieten van den onziehtbaren vijand,
j wiens krijgsgezang echter de onzen voortdurend in de ooren
,. klonk, kwam de voorhoede in de nabijheid van het vijan-
jl delijk dorp.
ç l)e vijand opende een heftig kruit. op den opmarchee-
renden troep, dat de Elmineezen op eenige verliezen te
t staan kwam.
Toen de vijand, na eenige granaatsehoten uit ons geschut,