HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

t
ä ss
w overleg met de Negerregeering van Elmina, een einde te
maken aan den oorlog met Ahanta. r
Den volgenden dag vertrok het oorlogsschip met de
‘ ' _ hoofden, maar zonder Tom Koffie, die zich te midden van 1
l een 100-tal gewapenden in zijn boschdorp ophield.
,“ Kapitein Meijer bekwam den last zich door list of ge-
` weld van dien sluwen neger meester te maken en hem
A naar Chama op te zenden.
; Nadat Tom Koffie, op drie achtereenvolgende sommaties
· niet was verschenen, voorgevende ziek te zijn, gewerd
hem een laatste waarschuwing met de mededeeling, dat
geweld zou worden gebruikt zoo hij den volgenden dag
vóór 12 ure nog niet aan de oproeping had gevolg gegeven.
Ziende, dat zijn verblijf ontdekt was en tegenstand ijdel
j zoude zijn, besloot hij eindelijk zich bij den militairen
, commandant tevens waarnemend burgergezaghebber, te
‘ melden en vergiffenis te vragen voor zijn wegblijven.
V Hem werd te kennen gegeven, dat hij nog ’s avonds naar
Elmina moest vertrekken, welk bevel Tom in geen geringe
, verlegenheid bracht, wijl hij vreesde, zonder escorte, door de
, kano’s van Saccondee en Chama te zullen worden overvallen.
Des avonds vertrok hij begeleid door een sergeant en
j zes soldaten, die den uitdrukkelijken last bekwamen zich
in volle zee te begeven, ten einde elke ontmoeting met
I . de kano’s van Saccondee en Chama te vermijden.
‘ De militaire commandant wist bij ervaring, hoe uitste-
kend het seinwezen der negers georganiseerd was en had
T de zekerheid dat men te Chama ~ hoewel meer dan 12
uren van Dixcove verwijderd - reeds lang van Tom’s
’ · vertrek en komst op de hoogte was.
Werkelijk hielden tal van kano’s, van Chama uitgezonden,
M den ganschen nacht de wacht, om den invloedrijken, ge- `
i vaarlijken tegenstander gevangen te nemen en natuurlijk
ter dood te veroordeelen.
.‘ Maar gevolg gevende aan den last, was de kano met
`; Tom Koffie ver in zee en uit ’t gezicht gegaan en ontkwam
. op die wijze aan de wraakzuchtige plannen der Chamaërs.
ä Tom Koffie landde in den loop van den volgenden
, morg.en te Elmina alwaar hij, als hoofdschuldige der kui­
· perijen, in het hoofdkasteel werd gefnterneerd, en later
op eigen verzoek, naar Cape Coast overgebracht.
i
as