HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

l
52
` karakter, wijsheid en gematigdheid wist te paren, eerder t
met het gezag te Dixcove belast, voorzeker zouden de
treurige gebeurtenissen nimmer hebben plaats gehad. Aan j ,
zijn goede en tactvolle maatregelen dankte de Regeering
later dat de droeve indrukken van het voorgevallene zich
langzamerhand uitwischten en het bestuur de harten der _;
bevolking won.
In het laatst van Juni loste de ,,Amstel" op de reede g
van Dixcove nieuwe voorraad munitie en leeftocht. ’
Ofschoon het garnizoen slechts voor 14 dagen van vi- ’
7 vres was voorzien bleef het oorlogschip langer dan drie
, weken weg!
Het was meer dan hoog tijd, want in het fort heerschte
de dringendste nood, niettegenstaande men tijdig begon-
nen was het rantsoen te verminderen. De troep die de .
laatste twee dagen niet gegeten had, begroette het schip Q
met blij gejuich, want behalve een paar ponden rijst voor i
de gewonden en zieken, was er volslagen gebrek aan voed- {
sel en was het garnizoen, door nalatigheid van het bestuur
van Elmina, bijna in een poel van ellende gestort. •
De commandant van het oorlogsschip haastte zich voor- +
loopig een vat hardbrood te zenden, dat onder vreugde-
kreten werd geopend en ineen ommezien door de uitge- l
hongerde soldaten als verslonden werd.
Ongeveer twee weken later keerde de ,,Amstel" met [ ·
den Gouverneur terug en kwamen de hoofden, zooals zij
beloofd hadden, terstond hunne opwachting maken en boden I
hunne verontschuldigingen aan voor den aanval bij de
eerste landing, welke niet op Z.H.E.G. was gemunt.
J Een man was echter, niettegenstaande de ernstige op- '
roeping, niet verschenen, die man was de neger Tom j
- Kofüe. t" j
F Hoewel hij op Dixcove zelf geen gezag bekleedde, zoo
E was deze neger op politiek terrein de invloedrijkste per- e
[ soon, daar hij de toekomstige opvolger was op den zetel J
(troon) der Fantijnen. s
Het was voornamelijk Tom Koffie, die de draden der ‘
jl intriges met Wassa in handen had en de kuiperijen leidde. ä
Na bespreking met de hoofden werd bepaald, dat zij ,
den Gouverneur naar Elmina zouden volgen, om aldaar '
fl den eed van trouw aan het bestuur ai te leggen en in 2
il tt
t
t:
I
l