HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

,"??¤""`”"‘*_·““*“"·vv_*·v‘~~··"~··~·­--·-~­--­~­~»e« ev .­ “...“..-`..-.-i-..-. wmv nl _ i
50
Het was echter niet mogelijk eene onpartijdige conclusie
te trekken, zonder ook de hoofden van Dixcove te hebben
ondervraagd, maar reeds na het eerste oppervlakkig on-
. derzoek, meende de heer Meijer, in weerwil der gegeven
bevelen, Dixcove niet als een vijandig gebied te moeten
beschouwen. ~
Ofschoon de gouverneur in eene opwelling van toorn, `
de vijandige houding had bevolen, zoo kan het ons toch /
niet bevreemden, dat Z.I·l.E.G. na kennisname van het j
rapport van den militairen commandant volkomen diens I
indrukken deelde en de voorloopig genomen maatregelen j
goedkeurde. .
Alhoewel den makelaar van Ahanta op diens verzoek, ‘
kruit en lood was verstrekt, werd hem ernstig op het hart
gedrukt zich voorloopig van alle vijandelijkheden te ont-
houden. Eene verkenning, die den volgenden dag zoude
plaats hebben werd niet ondernomen, deels om niet in
ernstig conflict te komen met de bevolking, deels om te
voorkomen dat zij als een offensieve handeling zoude
kunnen worden voorgesteld. ,,
Zoo was dan binnen enkele dagen door een bezadigd ­
en wijs optreden het middel gevonden, om orde en rust 2
te doen terugkeeren. {
j Nadat deze gunstige staat van zaken eenige dagen on-
t veranderd had geduurd, keerde de gouverneur, zonder '
j gedebarkeerd te zijn, naar Elrnina terug.
l Daar het detachement voorloopig te Dixcove zoude blijven,
l werd de bezetting voor den tijd van veertien dagen van
leeftocht voorzien. P
j lngevolge bekomen instructies, trachtte kapt. Meijer al =,
dadelijk aanraking te zoeken met de hoofden van Dixcove, '
die, gerustgesteld en aangemoedigd door de even ernstige
K als oprechte belofte van onpartijdigheid, met de bevolking rt
[ in leestelijken optocht hunne opwachting kwamen maken. g
,. Zij verklaarden dat de bevolking bij de komst van den
gouverneur zich aanstonds naar zijne wenschen zoude lf
schikken en gaven de plechtigste verzekering, dat het {
t . gebeurde bij zijne .landing een misverstand was en geen j
; demonstratie tegen Z.H.E.G. · _ _ {
Bij de bespreking met de hoofden in verband met het l
reeds onderzochte, bleek het den kapt. Meijer, dat de Z
Q i