HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 753.53 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

I
I I 1
I ’ I
I
I
I
I
I
I ¤
I 2
lg §
I E
Met trots plegen wij, Nederlanders, er op te wijzen, hoe I
I onze vlag, tijdens onze inlijving bij het Fransche Keizerrijk f
I steeds is blijven waaien op het eiland Decima, aan de F
I baai van Nangasaki.
I Van minder bekendheid blijkbaar, maar van grootscher I
beteekenis is ’t, dat zij ook hare banen ontplooid hield op I
· de goudkust in het Westen van Afrika.
I Decima toch was geen Hollandsche bezetting maar Ja- .
I pansch; en bleef onze driekleur daar gehandhaafd, dan was I
’t, omdat de zelfzuchtige en wantrouwige Japanners haar I
Y duldden als uithangbord boven de rij pakhuizen eener Neder- _;
landsche factorij, wier beambten zich aan vernederende be- «
I palingen hadden te onderwerpen.
I Op de goudkust daarentegen, wapperde ons rood­wit-
‘ blauw, Franschen en Britten ten spijt, boven een Neder-
I landsch fort, toen Nederland zelf door Napoleons geweldacte
I uit de rij der onafhankelijke staten was verdwenen.
I Daar ruischte zij, met roem tegen elke aanranding ’I
I verdedigd, aan den torenspits van het hoofdkasteel St. George jr
. I d’Elmina,_ toen reeds al onze koloniën in handen der En- r
iI_ gelschen waren overgegaan, en bleef - in weerwil der
`II Fransche overheersching ­ wat zij was en tot heden
I gebleven is: de Neclcrlcmclsc/ze vlag. t "
I Een gevoel van rechtmatigen trots doortintelt onze borst, l
I als wij bedenken, dat in dien droeven tijd, toen ons staat-
I kundig bestaan was vernietigd en Nederland slechts een I
klein gedeelte uitmaakte van het groote Fransche Keizer-
J. ll
1
I