HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 923.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

l 49
De gevolgen des heeren Alvarez eigenmachtige handeling
‘ bleven niet uit.
Toen de gouverneur een kwartier later aan wal wilde
stappen drong een sterke bende Dixcovers met de woede .
van getergde lieden in de brandende stad, om de plun-
’ deraars te verdrijven en stiet, al vechtende, op de weer-
) looze manschappen, die slechts door een overhaaste vlucht
i naar het fort, aan eene algemeene vernieling konden ont-
; komen.
Het mocht inderdaad nog een gelukkig toeval heeten,
dat slechts sergeant Chama en drie minderen gewond
§ raakten. .
De gouverneur kon slechts door snel terug te roeien,
aan het dringend gevaar ontkomen.
In zijn eersten schrik was de heer Nagtglas ten hoogste
verbolgen over dezen verraderlijken aanval, zooals hij dien
noemde, en gaf, aan boord teruggekeerd, last eenige gra-
naten in de stad te werpen.
. In ’t voorbijgaan ‘zij gezegd, dat de aanval niet op
Z.H.E.G. gemunt was, maar slechts ten doel had om de
· talrijke maraudeurs uit de stad te verdrijven. Aangezien
de resident Huber door ziekte verhinderd werd het bur-
gerbestuur van Dixcove over te nemen, bekwam de kapitein
Meijer den last het civiel gezag waar te nemen, wijl de
heer Nagtglas - vooral onder deze omstandigheden ~
van den tact en de bedachtzaamheid van dien kundigen
officier, de beste uitkomsten verwachtte.
Ten einde meer eenheid te verkrijgen in de te nemen
‘ maatregelen werden de ambtenaren, belast met het be-
g stuur over de afdeelingen Axim en Ahanta, aangeschreven,
zich onder de orders te stellen van het plaatselijk bestuur
. van Dixcove, dat zich in verbinding moest stellen met de
, hoofden van Ahanta, en Dixcove als vijand diende te be-
.. i schouwen.
Voorzichtigheid bij beleid voegende stelde Meijer onmid- i
dellijk een onderzoek in teneinde de oorzaken te leeren
kennen, welke de Dixcovers tot die ondoordachte verme-
i telheid hadden gebracht. Als getuigen werden gehoord de A i
resident Alvarez, de procuratiehouder eener Engelsche
firma, die tijdens de bestorming veiligheid had gezocht in
het fort en de hoofden van;Ahanta.
4 5