HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 47

JPEG (Deze pagina), 949.66 KB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

e .
li
l
* 447 .
hij den makelaar van Boutrv, als geschenk, kruit en lood,
rhum en tabak had toegezonden. _
De militaire commandant, ter vergadering aanwezig,
meende den gouverneur, met de openhartigheid van den
soldaat, er op te moeten wijzen, dat een dergelijk geschenk
wellicht de oorzaak kon worden tot eene uitbarsting van ,
vijandelijkheden, daar, volgens negergebruik, zoo’n geschenk
7 eene oproeping was tot den strijd, door den vorst (hier
. het gouvernement,) aan zijne vasallen, ondergeschikte hoof-
den of bondgenooten gedaan.
i Dit was een zeer gegronde opmerking, bovendien ge-
J tuigende van juiste kennis van ’s lands zeden en gebruiken. l
W _ Maar de heer Nagtglas, die zich z. i. nimmer bedroog
j en nooit mistastte, bracht als bekwaam diplomaat hierte-
gen in, dat hij genoemd geschenk aan den ,,makelaar"
had gedaan, niet als gouverneur, maar als de heer Nagtglas
Qi aan een ouden bekende.
Of het hoofd van Ahanta dat onderscheid duidelijk zal
, hebben weten te markeeren, meenen wij te mogen betwij-
jj felen. ­ ‘
l)e bijeenroeping van den kolonialen Raad was een han-
1 deling ,,après coup," daar de gouverneur bereids alle maat-
, regelen bevolen en genomen had, en mocht dus de ver-
j, gadering een wassen neus heeten.
i Nog denzelfden dag werden de versterkingstroepen naar
Dixcove gezonden en twee dagen later vertrok de gouver-
= neur per oorlogsschip de ,,Amstel" naar Cape Coast om
i met den Engelschen gouverneur te beraadslagen.
. ’ Nauwelijks was de ,,Amstel" van Elmina vertrokken, of
i een kano van Saccondee aigezonden, berichtte, dat men
. te Saccondee den ganschen morgen het geschut van Dix-
cove had gehoord en dat het gerucht ging de Dixcovers
,, _ den resident Alvarez in ’t fort bestookten. _
_ ii; Een paar uren later kwam een tweede kano, het eerste l
q bericht bevestigen, met de mededeeling tevens, dat tus- i
, schen de bovolking van Ahanta en Dixcove een hevig i
jï gevecht was uitgebroken. Onverwijld had de militaire
, commandant den gouverneur met die berichten in kennis
, gesteld en maatregelen getroffen voor het embarkement
van een afdeeling negersoldaten ter sterkte van 80 man.
De gouverneur die ’s avonds reeds te Elmina terug was g
.
ti