HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 953.23 KB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

t t
l
t
P 45 t
bewees maar al te duidelijk dat de vrees der ,,Crewboys"
niet ijdel was geweest.
De luitenant Drabbe met zeven matrozen vonden hun
graf in de golven. Zoo moest de veelbelovende, jeugdige
. ofiicier zijnen overmoed met den dood betalen.
De luitenant Veeckens met vijf andere matrozen wisten
zwemmende hun leven te redden en hetstrand te bereiken.
e Het duurde echter niet lang, of tal van gewapende negers
kwamen uit het bosch opdagen, en tegenover die woeste
kerels stonden de onzen weerloos; geen enkel wapen was
gered en tevergeefs zocht men langs het strand, of met
de sloep ook geweren waren aangesdoeld. i
Een der matrozen door schrik bevangen, trachtte langs
het strand te ontvluchten, maar werd spoedig neerge-
schoten en onthoofd.
§ Luitenant Veeckens aarzelde niet den vijand tegemoet .
t te gaan en vol tegenwoordigheid van geest hem in ’t En-
. gelsch aansprekend wist hij te betoogen, dat het verstan-
diger was de schipbreukelingen niet te vermoorden, maar
liever een losgeld van het gouvernement te eischen.
* Dit voorstel had bijval. _
t In een oogenblik werden de gevangenen omringd, van
, hunne kleederen beroofd, gebonden en naar het dorpje
A Anoema gevoerd en daarna verder boschwaarts naar de
l` residentie van den Koning van Commenda, die over het
· lot der ongelukkigen zoude beschikken. Ook bij den Koning
scheen het voorstel van den heer Veeckens goedgunstig
te zijn opgenomen.
In afwachting der verdere onderhandelingen werden onze
R beklagenswaardige zeelieden met een ijzeren kram om de
pols aan een blok geklonken. j
Het mag een geluk heeten, dat de commandant van
de ,,Amstel" onmiddellijk de hulp inriep van het Engelsch
,__ bestuur van Cape Coast, want bevatte het schrijven van
j een der Commenda’sche hoofden in the l·Vcst-A/Mean llemtcl j
j i waarheid, dan werden de Nederlandsche gevangenen los- i
gelaten alleen omdat de Engelschen zulks verlangden. i
Trof de Engelsche regeering te Cape Coast vroeger
j zware beschuldigingen, de eerlijkheid gebiedt te erkennen,
dat zij zich in zake de sohipbreukelingen in alle opzichten
_ ib loffelijk gedragen en ijverig medegewerkt heeft, om de

l
f i
. tr