HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

* t
t
44 ‘
i En kreeg men dooden en gewonden, dan ware het
j detachement, behalve door dergelijke verliezen, door het
transport der gevallen kameraden, belangrijk verzwakt ge-
r worden.
Maar het gevaarlijkste was juist het landen!
Op de geheele Westkust van Afrika staat een geweldige
i branding, welke als buitengemeen gevaarlijk bekend is, en A
op de meeste plaatsen is eene landing slechts mogelijk `
¤ met negers, die de localiteit kennen en in het doorroeien
der branding van kindsbeen af geoefend zijn.
. Dit is de reden waarom alle Europeesche schepen, zoo-
wel koopvaardij- als oorlogsvaartuigen, zoodra zij ter West-
J kust van Afrika aankomen, eene aïfdeeling negerroeiers ,
tg (crewboys) huren voor den landingsdienst.
Ook de ,,Amstel" had zulk een troep gehuurde roeiers 3
aan boord. Kort na aankomst ter plaatse gelastte de
luitenant 2‘* kl. Drabbe den hoofdman der ,,Crewboys"
i zijne manschappen gereed te houden ter bemanning der sloep. A
Deze weigerde zeggende, dat eene landing even roekeloos
als o»wei·slamZz°g was, en daar noch de hoofdman noch
zijn personeel wilden toegeven, werden 12 goed gewapende
matrozen aangewezen, om aan den tocht deel te nemen. ‘
ti Aan deze onderneming, die door den heer Drabbe werd '
( gecommandeerd, nam ook deel de Luit. ter zee Zegers li,
Veeckens. ;
t Aan boord van de ,,Amstel" volgde men met kijkers
F de gewapende sloep die meer en meer de branding naderde;
iedereen lette met toenemende aandacht op de bewegingen
van de sloep en wat met zekerheid voorspeld had kunnen
worden, werd, helaas, bewaarheid. =
Drabbe en zijn matrozen waren ontegenzeggelijk ferme
tl zeelieden maar in de branding niet geoefend.
i Nauwelijks ‘ in de eerste roller gekomen, werd de boot
P dwars in zee geworpen en vol water gezet; zij was red- tr-
ji deloos verloren.
§ Kokend en schuimend rolden de golven op en over ·
l elkaar, en, voor de manschappen zich konden herstellen
E kwam reeds een tweede roller aan en wierp de sloep om,
gl welke allen onder zich bedolf.
Aan boord van de ,,Amstel" had, zooals begrijpelijk,
een tooneel van schrik en verbijstering plaats; de uitkomst -
· i
I
t we , eoiot