HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

,'Z`T*‘?ïT;*.;-.1Jl;;.';‘.:”;;:ï`~;".` .>:;:;r.~,~:.¤==¤,, ,¤­<.¤­;;.<~;u;;;=;s......,..,..`,.«,~.,_,..`,,,_.`_,,_,v___,_, _N____ _ ______ _ _ U
. 42 i
~ zonder ooit de hoofden zijner departementen te raadplegen.
Dit gebrek h.eeft dan ook - in weerwil zijner bekwaam-
heid en wijsheid - rechtstreeks tot twee droeve gebeur-
tenissen geleid: het ongeluk der bemanning eener gewa-
pende sloep van Z. M. schroefstoomschip de ,,Amstel"
j op de kust van Commenda, 26 Mei 1868, en de verwoes-
i ting van Dixcove.
Voegt men, bij deze zelfoverschatting, den invloed, welke r
t de even zoo bespottelijke als voor den dienst van het
G gouvernement schadelijke organisatie van het personeel
ter kuste had, dan valt het niet moeielijk te begrijpen, ,
hoe een man van ontegenzeggelijke bekwaamheden als de i
i heer Nagtglas, soms zoo verkeerd en strijdig met de be- ~
Q i langen van het gouvernement kon handelen. i
De burgerambtenaren ter kuste van Guinea hadden als
j' ofliciëele kleeding de uniform, voorgeschreven voor de
” officieren van het Nederl.­Ind. leger. De residenten droegen '
j de kapiteinsuniform en de assistenten die van 1‘° of 2"
G luitenant, een tenue, des te ongerijmder, wijl. die heeren
f dezelfde werkkring hadden als de burgerambtenaren van
` dien rang in onze Oost. De boekhouder, eigenlijk gon- ,
vernementskassier en betaalmeester, tevens officier van l
justitie en chef van het bureau der gouvernementsschrij­ .
vers, droeg, als hoofdambtenaar, de rnajoorsuniform en
de fabriek- en magazijnmeester de uniform van i° luitenant. `
l _ Daar de hulpprediker en de twee onderwijzers zich met
j de meest vreedzame bedrijven hadden bezig te houden,
heeft men het blijkbaar al te belachelijk gevonden ook
j deze heeren in een krijgsmansrok te steken en mochten
zij, ook bij "officiëele gelegenheden, in burgerkleeding ver-
ji schijnen.
Al deze heeren, inclusief de gouverneur, die den rang
‘ en de uniform van kolonel had, mochten echter, volgens
j de uitdrukkelijke voorschriften, deze uniformen slechts
gt teirkuste van Guinea dragen, maar aan die voorschriften .
l hielden zij zich niet en vertoonden zich, met verlof in
1 Nederland, in officiers-uniform. En om deze dwaze komedie '
jf te volmaken, moesten de ambtenaren, na aankomst ter `
gi kuste, den eed afleggen op het Reglement van Krijgstucht.
Dat de mindere ambtenaren zich hierdoor, inderdaad
officier geloofden, was voor den dienst niet zeer gevaarlijk, i
ii