HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 943.19 KB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

1
K
l
40 ¢
H leden van Appollonia gedood en gewond werden, verklaarde .
de koning zich overwonnen.
De vrede werd door tussclienkomst van den gezagheb-
V ber te Axim en den heer Peijpers hersteld, onder bedrei­ "
ging van zware boeten voor beide partijen, wanneer de
rust weder verstoord werd.
ln het midden van Maart keerde de colonne Peijpers
naar Elmina terug en was dit geschil voor de komst van A"
den heer Nagtglas beëindigd.
• De heer Nagtglas, die met den titel van Regeerings­
commissaris naar Elmina was gezonden, had van piek ai
ter kust van Guinea gediend en stond bekend als een
i liooldambtenaar, die de zeden, gebruiken, en de sociale
", en staatkundige verhoudingen ter kuste grondig kende.
De wijze echter, waarop door Z.H.E.G. de grensregeling
jl aan de Hooge Regeering in Nederland was voorgedragen,
Yi getuigt niet dat hij zijne rijke ervaring practisch wist aan
te wenden.
t Het ware aan hem geweest de Regeering er opmerk-
^ zaam op te maken ~ vooral op grond der historie -
dat eene overgave zonder voorkennis, toestemming en me- t.
` werking der bevolking, zeer waarschijnlijk tot eindelooze
ongeregeldheden en landverdervende twisten aanleiding «
zoude geven. A ,
. Dat men ongeregeldheden niet onwaarschijnlijk achtte, .
‘ bewijst het uitzenden van het ,,Metalen Kruis," dat echter `
j zooals gezegd, het anker lichtte toen Elmina door vlam
l en zwaard ernstig werd bedreigd en de kolonie in steeds
grooter geworden gevaar verkeerde.
Moest de commandant van het oorlogsschip alleen ge-
hoorzamen aan orders van uit den Haag en had de heer
Boers geen recht tegen dat lichtvaardig vertrek protest
* aan te teekenen? ,
) Beseite men niet levendig genoeg wat hier op ’t spel ly,
gg stond ?
Ol` was het oorlogsschip, zooals later werd beweerd,
H inderdaad zoo slecht geproviandeerd, dat het gedurende
die dreigende omstandigheden zijn afreis niet kon uitstellen?
g Deze en wellicht nog andere vragen zullen zich onge-
twijfeld ook bij den lezer opdringen, doch wij moeten daar-
op het antwoord schuldig blijven, daar onzen vriend, in