HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 894.56 KB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

I
i. 39
i
P i _ als zondebok voor de vele zware fouten van anderen moest
boeten; al was hij ook niet geheel vrij te pleiten van mis-
slagen, het ging toch niet aan, om zonder overtuigende
bewijzen, en alleen op geheime verklaringen van bevoor-
oordeelde personen alle schuld op zijne schouders te wer-
pen en uitsluitend door de glazen te zien, welke klaarblij-
‘ kelijk (een persoonlijke vijand) de machthebbende op den
.a neus wist te zetten. .
Het laat zich denken, dat de heer Boers, niet zonder
verwondering en ergernis, zijn ontslag vernam als gouverneur, •
, waarna de heer Nagtglas werd benoemd met den titel van
regeerings-commissaris.
In April kwam de nieuw benoemde gouverneur ter West.-
j kust van Guinea; ook de neger-gezanten keerden met
r dezelfde gelegenheid naar Elmina terug.
De heer Nagt.glas aanvaardde terstond het bestuur en
hiermede begon een nieuw tijdperk: het begin van ’t einde.
j Terwijl de Elmineesche gezanten in Nederland vertoef-
" den, was de gespannen verhouding, welke reeds sedert
, eenigen tijd tusschen Appollonia en Axim bestond, tot
eene uitbarsting gekomen.
De ambtenaar belast met het bestuur te Axim gaf hier-
? van kennis aan het bestuur te Elmina met de mededeeling,
{ dat eene ondersteuning niet overbodig was daar de bevol-
king gestadig aan den overrnoed van Appollonia blootstond.
De assistent Peijpers werd met een detachement ter j
| sterkte van 50 man naar Axim gezonden en kwam aldaar j
tegen ’t laatst van Februari aan. j
Het bleek hem echter spoedig, dat de wrijvingen en t
! vechterijen zoo menigvuldig onder de bewoners der aan-
, grenzende landschappen een geheel lokaal karakter droe­ _ i
' gen en niet tegen het gouvernement waren gericht. i
De heer Peijpers rukte, begeleid door eene sterke pa-
j trouille Aximmers, het landschap Appollonia binnen, alwaar
, wegens gebrek aan ambtenaren, de vaste en zekere hand ‘ j
ontbrak, om den uiterst wreeden en bloeddorstigen koning
’ in toom te houden. _ *
, Na een klein, doch verwoed gevecht, waarbij eenige ,"
l

t t