HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 962.53 KB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

I
jl
I
ss l'
» l
dat men verdacht der Regeering den treurigen stand van ·
zaken te hebben verbloemd of verzwegen en eindelijk, het
verzoek der bevolking om krachtige maatregelen te willen
beramen tot het doen ophouden van den onhoudbaren,
ondragelijken toestand.
Mogen wij de geruchten gelooven, dan had er nog een
afzonderlijke conferentie plaats tusschen den Minister en V
den kapitein Meijer over het uitzenden eener expeditie, ‘°
H welke in goed ingelichte Haagsche kringen eene schijn-
conferentie werd genoemd, omdat oud­indisch gasten rond
en open beweerden, dat het afstaan der kust van Guinea ‘
aan Engeland bij den Heer de Waal toch reeds een be-
sloten zaak was. ,
i Deze toch, had reeds als lioofdambtenaar, in Indië, meer l
ll dan eens gezegd: ,,200raZ z`/r ooi! ,7l’l1.7H·Sf{?’l", zoo is Mn mijner
rvrslc 7zrm«7r·h`·2z_qr·2:, de l)(?Z?`If?.77f/P7? Ier Weslkusl van Afr/krt mm
Enge/cm-zrïi of te s/arm." Z
, Het spreekt van zelf, dat deze gevoelens zijne Excel-
Q lentie noch der commissie, noch den kapitein Meijer be- _ [
kend waren. p
Van welingelichte zijde vernemen wij, dat deze officier t
ik eerbiedig en trouwhartig doch met nadruk eene groote
A expeditie als geheel nutteloos en kostbaar ontraadde en '
t betoogde, dat eene versterking van 100 man ter kuste i
9 gedurende een jaar of langer, meer dan voldoende was,
om de bestaande toestanden te doen ophouden en de
bevolking naar hare dorpen te doen terugkeeren opdat zij {
g zich weer aan den landbouw konde wijden.
Naar getuigenis van personen, bekend met de Elminee- I
sche toestanden, ware het een zeer oordeelkundige maat-
regel geweest; zulk eene troepenversterking die, in waarheid,
weinig kostbaar was, werd voldoende geacht, om aan de ,
j l.wisten met de reeks van nadeelige gevolgen een einde `
te maken. ‘·
Een afzonderlijke conferentie had de Minister met George
’ Emisang dien hij 0.m. Vroeg, hoc {lc bezroikivzg eene overgewe
(UIN E7l_f]@l(L7?LZ ZONLZO O[)7’l(?H2(")’2. De V€il’lZ3.äl°Cl WZLS g€VV€t€H· {
6 loos genoeg om, tegen waarheid en beter weten in, te *
verklaren dat zulks bij de bevolking wel op geen ernstigen ,
tegenstand zoude stuiten..
Het resultaat van deze zending was, dat de heer Boers t
l 1
.1 l