HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

it t
ä t
tt ss l
’· t
tl gelsche ,,Snider" geweren, waren uitgetrokken zonder dat
nl het bestuur eenigen maatregel had getroffen om dit te be-
letten. Hij wees er op, hoe de Engelsche Hegeering, die j
tien dagen te voren door de Negerregeering van Cape
Coast kennis had bekomen van den beraamden aanval op t
Elmina, dat voornemen verzweeg, terwijl toch middels het i
Engelsch oorlogschip, op de reede van Cape Coast, de
Nederlandsche Regeering nog voor den avond had ge-
? waarschuwd kunnen worden.
t ,,Gij leeft met Holland in vrede en noemtUde vrienden
der Hollanders," zoo zeide de onderkoning zich tot den
gouverneur­generaal richtende. ,,Een zonderlinge vriend-
schap, die wij Elmineezen niet begrijpen;" en plotseling
" ophoudende in zijne vurig en welsprekend voorgedragen
verslag, barstte hij verontwaardigd in de Engelsche woor-
, den uit: ,,Yo2t, E»tgZz'sh people you are all trailers together./" t
Deze welsprekende rede miste hare uitwerking niet.
, Diep was de indruk van het gesprokene, een onweer- p
j staanbaar gevoel van eerbied en bewondering maakte zich
van de harten der onzen meester voor den lieren onder-
koning. wiens kernachtige taal door de hoofden met een
{ gemompel van instemming werd ontvangen.
J De Engelsche gouverneur wendde zich zichtbaar verlegen j
· tot zijnen tolk, deed als had hij die Engelsche woorden niet
Q2 verstaan en vroeg: ,,whctt says that mcni?" De tolk vertaalde
de speech, en Z. E. zag zeer goed aan de houding der
verbitterde en opgewonde Elmineesche hoofden, dat de t
` onderkoning de gevoelens van de gansche vergadering had l
uitgedrukt.
M Hiermede liep de conferentie ten einde, die bij zulk
eene opgewonde gemoedsstemming natuurlijk haar doel l
. geheel miste. Tegen den middag keerde Z. E. naar Cape
z Coast terug; van verdere vredesonderhandelingen werd
i niets vernomen, integendeel, het bleek weldra, dat de
2 vijand geenszins het voornemen had opgegeven om Elmina
_ te vermeesteren en ondanks de bloedige nederlaag, drongen l
i weer verschillende afdeelingen, zoowel der Boschfantijnen
. als van de onder Engelsch bestuur staande grensdorpen, .
in de. omstreken der stad door.
De verwoestende strooptochten dezer benden, die ook
zorgeloos rondzwervende vrouwen overvielen en roofden,
.. 3 t