HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

t
32 5
dat hij begreep, dat ’t schedels waren van Engelschen en jj
door de negers met opzet op zijnen weg ten toon gesteld. .»
De militaire commandant gaf onmiddellijk last die som-
bere bewijzen van vijandige demonstratie te verwijderen.
Middelerwijl waren in `t kasteel al de leden der Neger-
regeering bijeengekomen.
In de gehouden vergadering deelde ZE. de Engelsche
Gouverneur"Generaal den hoofden mede, dat hij uitsluitend
was gekomen, om met hen te beraadslagen over de mid- ä
delen die de bestaande toestanden op eene vreedzame
wijze konden beëindigen. ‘
De onderkoning van Elrnina, als redenaar des konings,
trad voor en, met die welsprekendheid den neger zoo
eigen, begon hij in eene schets de gebeurtenissen vóór _
J het uitbreken der. vijandelijkheden voor te dragen;.hoe _.
door de wederzijdsche Europeesche gouvernementen een ‘
groven politieken misslag was begaan, toen zij de grens-
i verandering regelden, zonder de bevolking te raadplegen, ··
. die toch bondgenooten en beschermelingen maar geen {
onderdanen waren, zooals bleek uit de gesloten tractaten r
g‘ met de bevolking, waarbij zij door eigen hoofden bestuurd
ä werd en alleen voor crimineele zaken en in geschillen t
ii tusschen inboorlingen en Europeanen aan de Europeesche ’
l rechtbank was onderworpen.
Hoe de bevolking van Wassa, Denkira en de Bosch- ]
E fantijnen, die tusschen de afdeeling Elmina en bovenge­
. noemde Staten woonden, door missionarissen uit Cape ' lt
t‘ Coast waren opgehitst geworden, welke intriges voorzeker j
der Engelsche Regeering te Cape Coast niet onbekend
i konden zijn geweest, vooral met ’t oog op de heftige en V
vijandige artikelen in de ,,l/Vest ,4/i·z`/aan llewe/<t", in welke ’
artikelen de bevolking tot verzet werd aangespoord en
die geschreven waren door den correspondent te Cape ‘
g Coast, een Engelschen advocaat; dat het voornemen tot ;
• een geweldig verzet van de zijde der bevolking te Com- "
‘ menda der Engelsche autoriteiten ook niet onbekend kon
zijn gebleven, evenmin dat gedurende het beleg van El- i
mina, de onder onmiddellijk Engelsch bestuur staande l
Fantijnen, zich bij de aanvallers hadden aangesloten, ja, ‘
dat zelfs onder de oogen van het bestuur te Cape Coast,
j de bevolking dier stad, de Vrijburgers, voorzien van En- ‘
l té
l