HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 952.94 KB

TIFF (Deze pagina), 8.22 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

l
· l
so ’i
Omstreeks dien tijd noodigde de Engelsche gouverneur-
generaal, die zijne residentie te Sierra lieona had, den
Nederlandschen gouverneur tot eene bijeenkomst uit te
Cape Coast, ten einde de middelen te bespreken, welke
tot den vrede tusschen de oorlogvoerende partijen zouden Y
kunnen leiden. ­
Met het Engelsch oorlogsschip, dat ter zijner beschikking al
gesteld was, vertrok de heer Boers, begeleid door den
militairen commandant van lälmina, kapt. Meijer, en den ä
resident Alvarez derwaarts en werd bij aankomst door `
het garnizoen met al de eerbewijzen aan zijn rang ver-
bonden, ontvangen.
Het gepeupel daarentegen gal door scheldwoorden en __
beleedigende uitroepen en het werpen met steenen en vuil Y .
duidelijk blijk van zijne vijandige gezindheid. Groot was ·
j de verontwaardiging van den heer Boers toen hij bespeurde, ,
N dat geen voldoende maatregelen genomen waren, om de `
Nederlandsche autoriteiten tegen het scheldend gemeen te
beschermen; met de uitdrukking van den hevigsten toorn
_ op `t gelaat kwam hij aan het gouvernements huis. Q
' Aldaar was geen enkele Engelsche autoriteit aanwezig i
om den Nederlandschen gouverneur te ontvangen, en eerst j
1 na lang wachten kwamen de gouverneur-generaal en de 5
I waarnemende gouverneur van Cape Coast in groot neglige _‘
. den vertegenwoordiger van het Nederlandsch bestuur be- nl
{ groeten. Dit was den heer Boers te veel en meer nog lu
i dan over de houding van het grauw, was hij verontwaar­ i
t digd over de onwelvoegelijke ontvangst en gaf hierover in
, tamelijk scherpe bewoordingen zijne ontevredenheid te ken-
nen. ­Daar de heer Boers de Engelsche taal niet machtig j
[ was, verzocht hij den resident Alvarez zijne woorden te j,
vertolken, doch deze wist geen goed gebruik te maken ib
van die opdracht, en vond het beter, de krachtige taal van
, den Nederl. gouverneur beduidend te verzachten. {
ln hunne aanmatigende trotschheid waren de Engelsche
gezaghebbers er blijkbaar niet op bedacht geweest dat de
Nederlandsche gouverneur zoo’n tegen alle regels en ge- ,
bruiken inloopende ontvangst euvel zoude opnemen en `
haastten zich zoo goed en zoo kwaad als het ging den
vertoornden heer Boers hunne verontschuldigingen aan te ?
g bieden door Z.H.E.G. te verzekeren dat men had gemeend, .
i l
l .
L , , _ g r ______~____