HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 930.47 KB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

I E l
ë 29 l
l
_ trachtte, zonder het gunstig oogenblik, (de komst der As-
hantijnen) af te wachten het gehate Engelsche _juk af te
werpen, eene poging, welke door de Engelsche bezetting l
van St. George en Koenraadsburg ondersteund door een
flotille gewapende sloepen op de Benjanrivier gemakkelijk
werd onderdrukt.
5 Ook het Ashantijnsche leger, dat eenige weken na den
~* opstand eerst de Fantijnen versloeg en daarna naar Elmina
voortrukte, werd teruggeslagen en had deze inval den la-
teren Engelsch-Ashantijnschen oorlog tengevolge, die door
t generaal Sir Garnet Wolselev gevoerd, eindigde met de
V inname van de hoofdstad Commassie, welke in de asch
v, werd gelegd.
Zooals wij zeiden moest de vijand met zwaar verlies,
het beleg opbreken.
, Het kon niet anders, of hij gevoelde de nederlaag diep
en deed dit mislukte wapenfeit hem aan eene verovering
van Elmina twijfelen.
Den 10 Juni toonden zware rookwolken der Elmineesche
bevolking, dat de vijand zijne kampementen verbrandde en
i den terugtocht aannam, na ongeveer zes weken de stad
bedreigd te hebben. En nu scheen ook de bloedige wor-
stelstrijd geëindigd, maar de vijand, razende van spijt, had
9 eenige afdeelingen achtergelaten om de bosschen in de
l nabijheid vast te houden, ten einde de Elmineezen te ver-
hinderen zich van goed drinkwater te voorzien. Eerst in
J Juli kon de bevolking - steeds door patrouilles begeleid -
, zich weder bruikbaar drinkwater verschaffen.
I Ofschoon den vijand eene gevoelige nederlaag was toe-
j gebracht, bleef de onveiligheid in den omtrek groot. zoo-
l dat aan bebouwing der velden en het weder opbouwen
der verbrande dorpen niet te denken viel.
Een groot deel der Boschnegers zag zich, door nood,
Q verplicht naar de bovenkust te wijken, om daar in zijn
’ onderhoud te voorzien en nieuwe woningen te vinden.
Dat bij zoodanigen staat van zaken, zoowel de Neder-
landsche- als de Engelsche regeering de noodzakelijkheid
gevoelden, om aan den ongelukkigen toestand een einde
te maken spreekt van zelf.
Tegen einde Juli of begin Augustus keerde het oorlogs-
schip naar Nederland terug.