HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

`
`i 5
" 28 7
op alle punten achter de heuvels en achter het bosch Ab- .
bema teruggeworpen. ,
De strijd tegen de zesvoudige overmacht was hardnekkig
en hevig geweest en strekt den Elmineezen tot grooten roem.
De verliezen der negers waren, vergelijkenderwijze en den
langen duur van het gevecht in aanmerking genomen ge- j
ring te noemen: 17 gesneuvelden en doodelijk gewonden vj
~en ongeveer 60 gekwetsten waarvan nog 4 overleden. "
Hoewel ’s vijands verliezen belangrijk moeten geweest
t zijn kan het cijfer niet met zekerheid worden opgegeven,
wijl hij door zijn overmacht steeds gelegenheid had de ge- t
f sneuvelden en gewonden achterwaarts te laten brengen. ‘
Latere berichten uit Cape Coast gaven het totale verlies ,j·
l i des vijands op ongeveer 600 man aan dooden en gewonden.
Alleen door den linkervleugel werden meer dan 80 kop-
j pen gesneld en de bloedsporen in het detilé achter het _ ,+_
l t moeras, toonden maar al te duidelijk aan, dat vele geval- i
r lenen door den vijand achterwaarts waren gebracht. _
· Door de Elmineesche afdeeling voor het detilé Tjampan,
en die op de groote vlakte, voor Pottenbakkersdorp, wer-
l den slechts zes koppen gesneld, hetgeen zich uit den aard ‘
i van het gevecht op die punten gemakk`elijk laat verklaren.
. ° Zoo werd door de dapperheid en de volharding der El-
1 mineesche bevolking in een ongelijken kampstrijd, de over-
, macht des vijands en zijn reeds lang beraamden aanval
8 l schitterend afgeweerd.
j Mogen wij den kloeken en vastberaden kapitein Meijer C
i een woord van lof niet onthouden, ontegenzeggelijk komt ·
l ook een deel van den roem toe aan den Elmineeschen I
, onderkoning, die door zijne zoo uitstekend gekozen stel- g
lingen eene krachtige en hardnekkige verdediging had .
mogelijk gemaakt.
i Eere het dapper beleidvolle Negerhoofd. j
Helaas, moest deze Afrikaansche Leeuw later, nadat de ;
i bezitting Engelseh was geworden, zijne liefde en verknocht­ ‘
E heid aan Neerland’s driekleur boeten met eene verbanning
i naar Sierra Leona en ontzetting uit zijne waardigheid van
Koning, waartoe hij reeds lang voor de overgave, was gekozen.
Gehoorgevende aan zijn gloeienden haat tegen alles
wat Engelsch was en door woede bestuurd, verbond hij
zich met den Koning der Ashantijnen, Kofü Malkalli, maar