HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 934.45 KB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

l
`^ 27
I , de aanvallers tegen. te houden, in de positie, vóórwaarts
van_ het Gouvernementshuis, alwaar tot nog toe de vijand
aan de Zoete rivier in bedwang was gehouden.
Overal greep nu een algemeen gevecht plaats; allerwege
. moesten de Elmineezen wijken.
Bijna de gansche vijandelijke macht mengde zich in
· den strijd. .
` In dit nijpend gevaar kwam eindelijk de zoo vurig ver-.
langde munitie voor den houwitzer. .
In den snelsten gang liet Meijer het stuk voorwaarts
brengen en nog te rechtertijd konden eenige kartetsscho· g j
ten gericht worden op de geduchte massa’s, die reeds t
,2, tusschen de beide Elmineesche afdeelingen waren doorge- p
drongen en den rechtervleugel in den rug bedreigden.
, Hevig was de uitwerking dier kartetsschoten in de dichte O
‘ drommen; de houwitzer speelde zoo hevig door hunne ge-
j ` lederen, dat zij hals over kop den terugtocht aannamen. l
‘ De negersoldaten, met de dekking van het geschut belast, E
` drongen nu met gevelde bajonet stoutmoedig op den vijand
in, en toen een goed gericht granaatschot, in het defilé Q;
g achter het moeras, was gesprongen te midden der terug-
trekkende afdeelingen, ontaardde die ,,retraite" in een i
wanordelijke vlucht.
,,. Onder oorverdoovende ,,hoera’s" wierpen zich de sol-
daten en de Elmineezen op den vluchtenden vijand, dron­
- gen door het defile en dreven hem voor zich uit tot op
de vlakte achter een klein verbrand dorp. _?
Hier liet de onderkoning, die steeds dezelfde kalmte en l
bedachtzaamheid behield de vervolging staken, ten einde
zijne geringe macht niet aan den veel sterkeren vijand j
bloot te stellen, maar over de hoofden der vervolgers heen, ,
werden in de vluchtende scharen nog eenige granaten
ä geworpen. '
Terwijl de vermelde gebeurtenis op den linkervleugel I
plaats greep, was ook de vija“¤de11j1<e afdeeling in het de-
file achter het Zoutdorp teruggeslagen en spoedig ver-
spreidde zich het bericht van de nederlaag onder den vijand, `l
middels signalen op de trom. t
Nu nam hij van alle kanten den terugtocht aan, hevig
achtervolgd en geteisterd door de verwoede Elmineezen.
Om 1’/E uur was het gevecht overal geëindigd en de vijand ·
t
i;
gg .!~