HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 940.22 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

* ­ 25
van 15 man, dat middelerwijl met den houwitzer was
. aangekomen, aan zich en rukte snel voorwaarts naar de
stelling van het Zoutdorp, waar de Elmineezen het zwaar
hadden te verantwoorden maar zich met bewonderens-
waardige hardnekkigheid verdedigden.
De energieke onderkoning, die aan dien kant de verde-
diging in persoon leidde, deed den kapt. Meijer verslag
' van den toestand en van de maatregelen door hem ge-
troffen, welke zijn beleid in het helderste licht deed schijnen.
Meijer’s eerste zorg was het detachement met het ge-
schut in het centrum te plaatsen, ten einde de verbinding
daar te stellen tusschen de twee gescheiden afdeelingen
der Elmineezen. ,
ll Onmiddellijk werden eenige granaten van 12 d.m. ge- "
worpen te midden der vijandelijke drommen, waarna het j
_ del.achement met het geschut tol. in de vuurlinie der tirail-
leurs voortrukte en een welgericht kartetsvuur opende op
den inmiddels, door het defilé, achter het moeras, door-
dringenden vijand, die met beduidende krachten opdaagde.
Een moordende regen van kartetsen, gepaard aan het
hevig geweervuur der Elmineezen, bracht den aanvaller
spoedig aan ’t wankelen en weldra nam zijn geheele linie,
aan die zijde, overhaast de vlucht. De Elmineezen spron-
T gen nu naar voren en vervolgden den verwarden vijand onder
' duizendvoudige oorlogskreten tot in het deülé, alwaar deze
t in zijne hoofdmacht ondersteuning had gevonden,weshalve
de vervolging gestaakt werd.
De vijand nochtans, liet zich door den tegenspoed niet
afschrikken en vertrouwende op zijn overmacht, beproefde
hij ditmaal, achter het moeras om, zuidwaarts door te i
dringen, maar het geweldig geschutvuur van de redoutes E
Schomerus en Beekenstein noopte hem van die poging af
, te zien.
l _ Het was 10 uur geworden; overal was het gevecht tot
stilstand gekomen, behalve op de vlakte, oostwaarts van het
moeras, waar voortdurend een levendig geweervuur werd
onderhouden. `
De uitmuntend gekozen positie der Elmineezen voor het
détile van Tampan maakte den vijand het déboucheeren
onmogelijk, te meer daar hij niet dan met een klein front
kon oprukken. t
1
i l
al?