HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 955.52 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

itt-imdb Wi-ww-F`li DWW D 0 _
' `
j 24 *
overgegaan en daardoor op i 1500 M. van hunne stelling
in een hinderlaag viel, die zich in een terreinplooi nabij
het zeestrand verborgen had, zoo waagde de vijand het
niet, dat voordeel door eene krachtige vervolging te be-
` nullen.
Waarschijnlijk was de aanwezigheid van het oorlogsschip,
` dat de vijand eerst bij zijn opmarsch, ’s morgens, ontdekte,
de reden dat hij niet krachtig opdrong, zoodat de terug- '
trekkende Elmineezen zich spoedig herstelden en hunne
l vorige positie weder innamen.
Deze passieve hulp van het oorlogsschip was echter de
, eenige ondersteuning, welke men van de Marine had.
j Den commandant van dat vaartuig mocht men hiervan
j geen verwijt maken, maar wel den heer Doijer, die het Y
j bevel in het hoofdfort had aanvaard, wijl de gouverneur
ernstig ziek te bed lag.
t ‘ Het ware zijn plicht geweest als waarnemend civielhoofd,
den commandant van het oorlogsschip met den dreigenden
toestand in kennis te stellen en hem te verzoeken alle
maatregelen te treffen, welke aan de verdediging kracht
­ . konden bijzetten.
Hadde het oorlogsvaartuig, of een gewapende sloep op
den rechtervleugel geageerd met een der vele Hollandsch
sprekende inlandsche ambtenaren aan boord, om de noo­ T
dige inlichtingen en aanwijzingen te geven, dan ware de '
. l gansche vijandelijke .linie` in de flank door het geschutvuur ‘ i
geweldig bestookt kunnen worden en ’s vijands verliezen
` zouden aanmerkelijk geweest zijn.
Nu bleven de Elmineezen door des heeren Doijer on-
verklaarbare nalatigheid van een krachtigen bijstand ver-
stoken en aan hun ongelukkig tot overgelaten.
Maar de Elmineezen, hoe teleurgesteld ook, bogen het
hoofd niet in stomme wanhoop, maar verdedigden zich ,
met dezelfde onbezweken dapperheid tegen den geduchten l _
l vijand.
Van de aarzeling des vijands maakte kapt. Meijer ge-
* bruik om het oog te richten op den linkervleugel der positie.
Nadat hem gebleken was,_dat deze niets te wenschen
overliet en eene déboucheering des vijands uit het defilé
van Tjampan voorloopig geen gevaar opleverde, begaf hij
zich naar de Zoutvlakte en trok het andere detachement