HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 940.20 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

~ ~ N .,”.s. H -­Y·~­ ., ­ V *7-~­­­«-...,,­­­~­­­­­~~­­­L«­­.i·-i
t
r
I
Y sas
i eenigen ten einde met groote overmacht de Elmineezen bij
het Pottenbakkersdorp te kunnen aangrijpen, die stelling
. te nemen en verder in de stad te dringen.
ï Maar de schrandere en beleidvolle onderkoning der
Elmineezen, die het plan der aanvallers doorzag, had ter-
stond de doorgangen met de grootste snelheid door sterke
, afdeelingen doen afsluiten.
‘ Toen de militaire commandant op het gevechtsveld kwam
behoefde hij weinig of niets aan de zoo juiste en met
oordeel gegeven bevelen te veranderen; alleen moest ver-
band gebracht worden tusschen de Elmineezen voor het
inoerasdefilé en dat van het Zoutdorp, welk verband door
een dertigtal soldaten en een bronzen houwitzer van 12
l d.m., werd tot stand gebracht.
De burgerambtenaren, reeds vroeger als bevelhebbers ,
der redoutes aangewezen, hadden zich, op het alarmsignaal §
in het kasteel, naar de algemeene verzamelplaats begeven, l
alwaar hun kleine detachementen, onder bevel van een t
i onderofficier of korporaal werden overgegeven ter verde- j
l diging hunner respectieve posten._
.4 Branly bleef met de manschappen van het werfdepot
. achter in het kasteel met last voor de uitgave en toe-
zending van oorlogsbehoeften zorg te dragen en een t
, ; detachement van 15 man onder een onderofficier meteen
[ houwitzer van 12 d.m. naar de Zoutvlakte te zenden.
Met de overgebleven beschikbare manschappen - 15
soldaten - begaf zich de militaire­commandant naar het
Pottenbakkersdorp om de positie des vijands te verkennen ' l
` en de verdediging te leiden. 1
De visschers, wien de beweging aan land niet ontgaan
was, roeiden nu met alle kracht naar het strand terug,
om aan de verdediging deel te nemen. gi
k Dat de vijand een ernstige onderneming in den zin had, Ff
Q was duidelijk op te merken; geen wonder dus, dat bij
een zoo dreigenden staat der. zaken alle weerbare mannen
zich haastten den geduchten aanvaller te keer te gaan.
Inmiddels was de Elmineesche linie van af Tjampan tot *
, aan _de zee in een hevig vuurgevecht gewikkeld met een Ji
. aanzienlijke vijandelijke macht. ,
Hoewel de rechtervleugel dier linie, welke aan het zee-
strand leunde, door moed vervoerd, tot het offensief was r
t
E
l ‘