HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 971.43 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

~ Y` "` * v ­ ‘ ­ 7. [-.. - -·, .­« «..­,.,7< .,7 , 7.-7- .7 7-.g ___
f D l
r
l
l l
. 22 9
O! Godvruchtige, ridderlijke Engelschen, hoe eerlijk ver-
diendet gij toen weer den naam van pemiief
Hoe moet het schaamrood uwe puriteinsche kaken ge- j
kleurd hebben, toen zelfs een Negervorst, later, in eene ‘
‘vergadering te Elmina, u die houding als een misdaad
· voor de voeten wierp! Doch breken wij den draad der
gebeurtenissen niet af door eene tijdruimte van drie »
maanden over te springen en willen wij dit feit, zooals k
reeds gezegd, liever ter plaatse onder de aandacht brengen.
C Den avond van denzelfden dag, waarop de Negerregeering
j van Cape Coast den Engelschen gouverneur kennis had
i gegeven van het plan tot den algemeenen aanval op de
onzen, verscheen geheel onverwachts ter reede van Elmina ,
j het Nederlandsch oorlogssehip ,,de Amstel? Groot was,
j gelijk zich laat denken, de vreugde der Elmineezen over
J die versterking. Het. was reeds te laat in den avond om
l de gebruikelijke saluutschoten te wisselen en had deze
militaire beleefdheidsbetuiging den volgenden ochtend plaats. · V
Reeds tijdens het beantwoorden der saluutschoten, was l
van het kasteel eene onrustige beweging in hetElmineesche l
` kamp waargenomen, doch daar het deel der bevolking, al
dat in kano’s in de onmiddellijke nabijheid in zee vischte, ·
7 zich niet verontrustte en kalm aan de vischvangst bleef,
êj werd dit feit niet ernstig opgenomen. · V;
Omstreeks half acht v.m. echter werd die beweging ·
sterker en zag men van het fort troepen negers naar het
D kampement ijlen om de alarmstelling in te nemen en aan
den kant des vijands aan de Zoete rivier, kleine vijan- l
delijke afdeelingen `aanvallenderwijze oprukken.
De militaire commandant, kapitein Meijer, vond het
onder deze omstandigheden noodig den gouverneur van
het voorvallende kennis te geven en gaf tevens last aan
den dienstdoenden officier, den onder-adjudant Branly, j
,; de manschappen onder de wapens te laten treden en de #
" munitie-magazijnen te openen.
l/liddelerwi_jl waren de vijandelijke afdeelingen in aantal
en sterkte toegenomen, ook van de zijde van het defilé
van Tjampan en van dat achter ’t Zoutdorp en in de i
richting van het moeras zag men dichte drommen naderen.
Het was blijkbaar ’s vijands voornemen, om zich op de
groote vlakte tusschen de Zoete rivier en Elmina te ver-
ing) {