HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

i
t
ti
[ 21
, in het gouvernements archief was een kaart van Elmina
, aa.nwezig, hetgeen vooral voor de burgerambtenaren, die
j in tijd van nood _als commandant op de redoutes dienst
moesten doen, een groot bezwaar was.
g Deze heeren toch, al zeer weinig bekend met de be­‘
diening van het geschut, wisten evenmin de afstanden te
{ bepalen waarop geschoten werd en moesten dat aan den
C negersergeant of korporaal overlaten, die, hoewel in de
bediening van het geschut ervaren, van afstandenschatten
| echter niet het minste begrip had. Voor zooverre de om-
i standigheden het toelieten, werd een kaart van Elmina en
onmiddellijke omstreken ontworpen en op de verschillende
j redoutes in de magazijnen een exemplaar nedergelegd,
waarop de afstanden van eenige in ’t oog vallende punten
· vrij nauwkeurig waren aangegeven en die den heeren .
burgerambtenaren als afstandstafel konden dienen.
Eindelijk besloot de vijand tegen ’t laatst van Mei eenen
‘ “ algemeenen aanval op Elmina te wagen, in welk voornemen
I hij waarschijnlijk werd versterkt, wijl- geen enkel Neder-
. landsch oorlogsschip op de reede lag.
;.· De Negerregeering van Cape­Coast-Castle gaf den En- `
gelschen gouverneur kennis, dat den volgenden dag de
K aanval op Elmina zoude plaats hebben, en beloofde hem
E den Nederlandschen gouverneur met vrouw en dochters ii
' te brengen en als slaven ten geschenke aan te bieden,
terwijl de hoofden der Nederlandsche officieren en ambte­
- naren, als krijgstrofeën dit geschenk zouden begeleiden. 15
Hoewel de bevriende Engelsche autoriteiten wisten en i
zagen, dat geen Nederlandsch oorlogsschip op de reede l
‘ van Elmina lag; hoewel zij de zwakte der bezetting en _l
de overmacht des vijands tegenover de weerkracht der l
bevolking volkomen kenden, vonden deze welwillende buren ;
j het niet alleen onnoodig het Nederlandsch gouvernement
= te waarschuwen, maar lieten zelfs toe, dat de onmiddellijk
onder hun gezag staande bevolking van Cape Coast ge­ f
. wapend de stad verliet, om zich aan te sluiten bij het ij
vijandelijk kamp aan de Zoete rivier; ja, zelfs Vrijburgers i
van· Cape Coast, met achterlaadgeweren en voorzien van
Engelsche munitie, rukten ongestoord uit, om als Engelsche _
onderdanen tegen het bevriende Nederlandsch Gouvernement
te strijden.
l