HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 943.50 KB

TIFF (Deze pagina), 8.22 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

l
­ l
l
Z · 19 `
l de volharding der Elmineezen niet ternederslaan en stand- . l
l vastig verduurden zij honger en dorst.
á Reeds in het begin van April hadden de Vrijburgers en
I een deel der bevolking een kamp voor de stad betrokken,
I voorwaarts van het z.g. Pottenbakkersdorp, teneinde een
j nadering des vijands aan die zijde te beletten. 1
` Dit acces was het zwakste punt der verdediging, wijt
noch het geschut der redoute Java, noch het geschut van
het hoofdfort dat kon bestrijken en de vijand vandaar,
gemakkelijk de linie kon omtrekken en in de stad dringen.
Nadat alle omstandigheden rijpelijk waren besproken .
en overwogen, werd op voorstel van den militairen com- N
mandant, kapitein Meijer, besloten, dat de negerbevolking
, een klein detachement zoude afstaan van hoogstens 50 man ‘
om de redoute Verveer en van deze zijde westwaarts, j
de stad te dekken. ·
’ Drie andere kleine aldeelingen zouden de detiles van het ·
moeras dat ten N. der stelling bij hetZoutdorp en dat van
het dorp Tjampan N.O. bezetten, een schijnbevveging voor- .
waarts maken om den vijand omtrenthet ware aanvalspunt
1 (het bosch van Abbema) te misleiden (zie schetskaart).
l De hoofrlmacht der bevolking, ongeveer 1000 man sterk, 1
‘ X de Vrijburgers, 80 man der vaste bezetting en de oude
Javaansclie soldaten met 2 houwitzers van 12 d.m. en 2 ij
bronzen tweeponders zouden dan tot aan de Zoete rivier fl
oprukken, vandaar eene linksche zwenking maken, om het
_ bosch Abbema te bezetten en daarna het vijandelijk kamp
bij de Zoete rivier aangrijpen en de vijanden terugwerpen, ll
_ voor zij ondersteuning konden verkrijgen van twee andere J
vijandelijke kampementen, die respectievelijk */2 uur en een ,
uur verder, westwaarts, waren opgeslagen. [
t Om dit plan te doen gelukken moesten de noodige
§ punten reeds voor ’t aanbreken van den dag, en in de
l grootste stilte, worden bezet, ten einde een ontijdige
. 1 alarmeering des vijands te voorkomen. Ware dit plan
' verborgen gehouden en goed uitgevoerd, voorzeker zoude g
de onderneming zijn geslaagd. 1
. Maar de jeugdige, eerst zes weken te voren aangekomen .
militaire commandant, kende de negers nog niet en had
geen vermoeden, dat verraad reeds elken gunstigen alloop ”
bij voorbaat onmogelijk maakte.

l
E l li